Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

8. Kwaliteit openbaar bestuur

Programma inleiding

Algemeen
Als bestuurslaag heeft de provincie een speciale positie tussen de gemeenten en het Rijk. Vanuit die rol zijn we het afgelopen jaar erin geslaagd om de belangen en mogelijkheden van Flevoland over het voetlicht te brengen. Zo heeft Flevoland zich hard gemaakt voor bijvoorbeeld de uitbreiding van het vliegveld Amsterdam Lelystad Airport, de Metropoolregio Amsterdam en natuurprojecten Marker Wadden en Nationaal Park Nieuw Land. Ook zijn diverse natuurprojecten, de vestiging van een kledingconcern nabij het vliegveld en de havenontwikkelingen breed uitgemeten in de landelijke pers. In het proces van de Omgevingsvisie FlevolandStraks hebben we laten zien dat we in staat zijn om lokale, regionale en (inter)nationale opgaven te verbinden en partijen bij elkaar te brengen. Voor de positionering van Flevoland en het behartigen van de Flevolandse belangen zijn we gebaat bij contacten in en deelname aan nationale en Europese netwerken, zoals de AER [1] , CPMR, Comité van de Regio’s en Raad van Europa.

Samenwerken aan ontwikkeling
Flevoland kan alleen effectief zijn door samen te werken met anderen. Als middenbestuur heeft de provincie een uitstekende positie om inhoud te geven aan samenwerking met andere overheden. Maar ook het belang van samenwerking buiten de overheidsketen wordt steeds groter. We zoeken voortdurend de juiste partners binnen en buiten de provincie om samen te werken aan de Flevolandse opgaven. Dat doen we door uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden rondom de Flevolandse opgaven. We hebben daarmee in 2017 mooie resultaten bereikt bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Daarmee is een goede basis gelegd voor de uitvoeringsfase.

Meerwaarde verbonden partijen
De verbonden partijen hebben een aantal belangrijke taken voor de provincie uitgevoerd en hebben daarmee een  bijdrage kunnen leveren aan onze provinciale doelen.  Deze inhoudelijke bijdragen komen in het beleidsdeel van de begroting aan de orde. Na de evaluatie van de verbonden partijen en de bespreking ervan is de uitwerking van de daarbij genomen besluiten in 2017 in gang gezet.

Europa
Ontwikkelingen op Europees niveau hebben om de nodige inzet in EU verband gevraagd. Flevoland heeft zich het afgelopen jaar gericht op onder meer de beïnvloeding van de beleidsvorming over de toekomst van de structuurfondsen en het Europees energiebeleid. Ook in andere Europese instellingen, zoals de Raad van Europa (RvE) is Flevoland actief. De commissaris van de Koning is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden dat zich vooral richt op regionale democratie en mensenrechten; hij is onder andere voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder namens het Congres over radicalisering en voorkoming van extremistisch geweld.

Interbestuurlijk toezicht
In het kader van onze formele toezichtstaak hebben we zowel inhoudelijk, financieel als ook over het bestuurlijk reilen en zeilen, regelmatig overleg met alle gemeentebesturen en het waterschap over de ontwikkelingen in onze regio. Daarnaast houdt via werkbezoeken de commissaris van de Koning als rijksheer eveneens een vinger aan de pols. Daarbij voert hij gesprekken met de gemeenteraden. Soms komen de taken als samenwerkingspartner en toezichthouder in projecten samen.

Bestuursstijl
We hebben uitgesproken dat we een andere bestuursstijl willen hanteren, gekenmerkt door openheid, transparantie, samenwerking en wederkerigheid. Dat gebeurt niet van het ene op het andere moment, maar dat gaat geleidelijk. Bij sommige projecten, onderwerpen of thema’s past zo’n stijl beter dan bij andere programma’s. Partnerschap en horizontale samenwerking lukken niet altijd. Van onze ervaringen willen we leren. Het afgelopen jaar hebben Provinciale Staten bijvoorbeeld in het proces van de Omgevingsvisie duidelijk gemaakt dat zij op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid willen werken aan de gekozen opgaven. Kern van dit denken is dat niet alleen de overheid maar ook de inwoners van Flevoland zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de samenleving. Daarom zoeken we de dialoog. Ook Provinciale Staten zoeken deze, bijvoorbeeld door de organisatie van de Flevotop in oktober 2017. Zo ontstaat er meer ruimte voor plannen en ideeën vanuit de samenleving en worden in die beweging de opgaven uitgewerkt. Ook in andere programma’s en projecten wordt al langere tijd gewerkt en geëxperimenteerd met initiatieven van derden, zoals in het programma Nieuwe Natuur.

Vaak vinden we samenwerking een effectieve aanpak om ambities vorm te geven. Het hoeft niet altijd efficiënt te zijn en ook zijn resultaten niet van te voren te bepalen. Toch zijn ondanks dergelijke onzekerheden dit jaar diverse afspraken, convenanten en samenwerkingsrelaties vastgelegd, zowel met bestuurlijke als met andere partners, binnen en buiten de regio. In dergelijke processen kunnen onzekerheden groter zijn dan voorheen en is in algemene zin aandacht nodig voor risicomanagement. In 2017 zijn in MRA-verband afspraken gemaakt, convenanten zijn gesloten in het kader van de Zuiderzeelijn-gelden, en er zijn intentieovereenkomsten en dergelijke gesloten. In verschillende processen heeft de provincie experts, betrokkenen, stakeholders en partners uitgenodigd om kansen en ontwikkelingen te bespreken. Tijdens vele bijeenkomsten in de provincie hebben wij de goede voorbeelden van samenwerking gepresenteerd en deskundigheden uitgenodigd om met partners en overheden samen op te trekken in de ontwikkeling van onze samenleving.

Provinciale Staten / Statengriffie
De ingezette koers van maximale transparantie van het besluitvormingsproces door Provinciale Staten, met weinig belemmerende regels, is in 2017 gecontinueerd.

Het project ‘digitalisering ondersteuning statenwerk’ (DOS) stond in 2017 in het teken van de beschrijving van de vergaderprocessen en de realisatie van de eerste digitale producten. In 2017 zijn de vergaderprocessen van commissies en Provinciale Staten beschreven en zijn verder ‘digitaal verantwoorden’ (fractievergoedingen) en een aangepaste website opgeleverd. Het proces digitaal declareren is in de testfase. De bestaande (vergader)app van Provinciale Staten is steeds meer de centrale informatiebron voor de leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en andere belangstellenden. De informatie op de website van Provinciale Staten is aangepast aan de doelgroep en de toegankelijkheid verbeterd.

[1]  AER: Assembly of European Regions, CPMR: Conference of Peripheral Maritime Regions.

Maatschappelijk effect

Flevoland wordt goed bestuurd.

Effect van ons beleid
Een verbeterde (inter)nationale positie van Flevoland.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

In dit bestuurlijk programma zijn enkele verbonden partijen te noemen die bijdragen aan het doel ‘kwaliteit van het openbaar bestuur’. De provincies werken in IPO-verband op diverse onderdelen intensief samen. De Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft zich dit jaar zichtbaar gepositioneerd als belangenbehartiger van de twaalf provincies: tijdens en na de formatie van een nieuw kabinet hebben de provincies, gemeenten en waterschappen laten weten dat zij samen een deel van de nationale opgaven voor hun rekening willen nemen. In IPO-verband nemen de provincies deel aan het interbestuurlijk programma (duurzame energie, klimaat, platteland, regionale economie). Het is aan de afzonderlijke provincies om een aandeel op zich te nemen en dit om te zetten in acties.

De provincie is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze systeembank verzorgt voor de decentrale overheden het betalingsverkeer. Ook het schatkistbankieren loopt via deze instelling.

De missie van de Randstedelijke Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het provinciaal bestuur (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) en de daarmee verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording. De Randstedelijke Rekenkamer heeft - vanuit zijn taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid in de vier Randstadprovincies - het afgelopen jaar een aantal onderzoeken gepresenteerd over het beheer van wegen en kunstwerken, natuurcompensatie en stiltegebieden. Met de Programmaraad heeft de Rekenkamer overleg gevoerd over het huidige en toekomstige onderzoeksprogramma.

Baten

Begroot 2017 € -168.251
Realisatie 2017 € -169.258
Verschil € 1.007

VERDIEPING