Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Flevoland benut de mogelijkheden van Europese structuurfondsen

Ga terug

Flevoland benut de mogelijkheden van Europese structuurfondsen

Doel (2015-2019)
Flevoland benut de mogelijkheden van Europese structuurfondsen.

Doelrealisatie
Flevoland heeft waar dat mogelijk was een beroep gedaan op de Europese structuurfondsen.

Activiteiten

  • We hebben de thematische fondsen en structuurfondsen optimaal benut en zodanig dat met name aanvragen op het gebied van de zes topsectoren en MKB zijn ingediend (UP 8.3.1).
  • We hebben EFRO/Kansen voor Flevoland-projecten gesteund, waarmee we een innovatieve en duurzame impuls aan de regionale economie geven en het MKB ondersteunen (UP 8.3.2). Zes projecten zijn beschikt en ontvangen provinciale cofinanciering.
  • We hebben aan INTERREG-projecten gewerkt, waarmee we grensoverschrijdende (MKB-)samenwerking en regionale ontwikkeling bevorderen (UP 8.3.3). Zo zijn we bijvoorbeeld Leadpartner van FoodChains 4 Europe en EV Energy.
  • Wij hebben het gebruik van POP3-gelden gestimuleerd en POP3-subsidies verstrekt, waarmee we de agrarische sector stimuleren, de waterkwaliteit verbeteren en lokale en sociale netwerken op het Flevolandse platteland versterken (UP 8.3.4). Er zijn zes POP3-maatregelen opengesteld en meer dan honderd aanvragen zijn ontvangen, waarvan dertig reeds beschikt.
  • We hebben aangesloten bij de kaders van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied en zo veel mogelijk gestreefd naar een maximaal multipliereffect (UP 8.3.5).
  • We hebben voor Flevolandse projecten een scan van Europese fondsen uitgevoerd om de kansen van een aanvraag vooraf goed te kunnen inschatten.
  • We hebben deelgenomen aan het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) om kansen voor Flevoland te benutten die zich in het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (‘Plan Juncker’) voordoen en om ons voor te bereiden op de oprichting van Invest NL. In 2017 zijn geen projecten via het NIA in Flevoland gerealiseerd.