Jaarverslag 2017

Toelichting reserves en voorzieningen

Toelichting reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid uiteen wordt gezet. In december 2015 is de Nota reserves en voorzieningen 2015-2019 vastgesteld. Hieronder worden in het kort de in de nota opgenomen toelichtingen bij de bestaande reserves en voorzieningen vermeld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de in de reserve benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. Dit is in het overzicht van de desbetreffende reserves weergegeven.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)
De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is. Deze reserve wordt gevoed uit incidentele meevallers en rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven. Voor de algemene reserve is een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2017 voldaan.

De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt mede bepaald door het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan. Ultimo 2017 is er nog één oormerk aanwezig binnen de algemene reserve. Het restantsaldo in de algemene reserve kan als ‘vrije’ ruimte worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001  Algemene reserve

19.732

6.349

-5.015

21.066

22

Bij

Reguliere storting

1.000

Versterking weerstandscapaciteit (Zomernota 2017)

4.993

Storting i.v.m. voorfinanciering aankoop vastgoed NLE

356

6.349

Af

Aankoop vastgoed NLE (boekverlies)

-2.495

Ontvlechting NLE

-1.395

Provinciaal archeologisch depot

-249

Opleiding Gedeputeerde Staten (resultaatbestemming 2016)

-59

Project werkplekaanpassing/huisvesting

-717

Achtervang lening Berechja (overheveling naar Strat.projecten)

-100

-5.015

Specifieke oormerken 31-12-2017

Subsidie opruimen drugsafval

22

Personeel (NR: B003)
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve Personele frictiekosten). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor: medewerkerontwikkeling, management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost versterking organisatie bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao. De omvang van deze reserve wordt per bestuursperiode vastgesteld.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003  Personeel

866

1.419

-1.310

975

Bij

Reguliere storting

900

Onderuitputting diverse personeelsbudgetten

519

1.419

Af

Frictiekosten 2017

-1.310

Grootschalige kunstprojecten (NR: B006)
De reserve heeft de volgende doelen:

 • Onderhoud en beheer van de 7 landschapskunstwerken;
 • Realisatie van landschapskunstwerken;
 • Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B006  Grootschalige kunstprojecten

390

33

0

423

Bij

Reguliere storting

33

Monumentenzorg (NR: B008)
De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B008  Monumentenzorg

340

147

0

486

Bij

Reguliere storting

147

Strategische projecten (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij doorgaans om majeure projecten die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden opgevangen. Gelet op de omvangrijke bedragen die veelal met het uitvoeren van majeure projecten zijn gemoeid en de noodzaak om tot verdere ontwikkeling van de provincie te komen, is een substantiële reserve de komende jaren noodzakelijk.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009  Strategische projecten

48.415

8.396

-17.544

39.267

53.479

Bij

Reguliere jaarlijkse storting (uit algemene middelen)

4.253

Reguliere jaarlijkse storting (voormalig middelen zorginnovatie)

308

Overheveling uit reserve Gebiedsontwikkeling

835

Overheveling uit reserve Technische Bijstand (Perspectiefnota 2017)

400

Overheveling uit reserve Cofinanciering EU 2007-2013 (Perspectiefnota 2017)

2.500

Achtervang lening Berechja  (overheveling uit Algemene reserve)

100

8.396

Af

Procesgelden Omgevingsvisie FlevolandStraks

-290

Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

-39

Procesgeld snel internet buitengebied

-36

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land

-232

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen

-469

Versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark

-4.000

Overheveling naar reserve Economisch Programma

-4.500

Subsidie Technocampus

-139

Monitoring en evaluatie Economisch Programma

-100

Stichting Erfgoedpark Batavialand (archeologisch depot en doorontwikkeling)

-836

Voorbereidingen viering 100 jaar Zuiderzeewet

-100

Ontwikkeling cultuurmonitor

-19

Zwemwaterbebording

-10

Regiefunctie ontsluiting luchthaven Amsterdam Lelystad Airport

-17

Voorverkenningen mobiliteit en infrastructuur

-100

Voorbereidingskosten Kornwerderzand

-64

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

-5

Bijdrage project Marker Wadden

-3.400

Digitalisering Statenwerk

-125

Bijdrage aan stelpost Nieuw Beleid

-75

Overheveling naar reserve Beheer en ontwikkeling natuur (RVO)

-1.684

MOBLA – Bereikbaarheid luchthaven (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-111

Fietspad Grote Trap (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-203

Stedelijke Bereikbaarheid Almere (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-989

-17.544

Specifieke oormerken 31-12-2017

Omgevingsvisie

3

Borgstelling internet buitengebied

68

Procesgeld internet buitengebied

64

Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

1.778

Poorten Nationaal Park Nieuw Land

3.000

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land

285

Landschapsbeheer

50

Nota Natuur

2.000

Spirocan

1.500

Economisch Programma: PoC fonds

4.000

Economisch Programma: Monitor

150

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds

500

Scala

49

Herstructureringsprogramma bedrijven

994

Economische clusters

100

Gebiedspromotie & toerisme

150

Achtervang lening Berechja

100

Regiegroep techniek en gebiedspromotie

83

100 jaar Zuiderzeewet

150

Toeristisch Recreatieve Benutting Flevolandse monumenten

150

Evaluatie OFGV

40

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

631

Krachtige samenleving

1.500

Monitoring natuurlandschap

5

Kunstwerk 100 jaar Zuiderzeewet

300

Waterloopbos

1.000

Hernieuwbare energie

500

Duurzaamheid (escrow Jaarrekening 2015)

71

Zwemwaterborden

20

Achtervang lening DE-on (-/- getroffen voorziening voor oninbaarheid)

6.317

Fietspadennetwerk

2.000

Haalbaarheidsonderzoeken mobiliteit

100

Kornwerderzand

1.436

Kwaliteitsimpuls OV

255

Bereikbaarheid Luchthaven (MOBLA)

1.360

Fietspad Grote Trap

2.197

Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)

7.065

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

187

Oostrand Dronten

500

HOV Luchthaven (infrastructuur)

1.000

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

154

Spoorwegennetwerk Flevokust Haven

3.000

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

700

Trintelzand

1.000

Markerwadden

1.300

Statengriffie

250

ICT

448

Informatietechnologie

400

GLB/POP3

3.000

Inzet nieuw beleid

1.069

Totaal oormerken

53.479

Het bedrag aan geoormerkte gelden is hoger dan de omvang van de reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de besteding van geoormerkte gelden over meerdere jaren zal plaatsvinden en de komende jaren stortingen in de reserve zijn voorzien, die nog niet in het saldo per 31 december 2017 zijn opgenomen.

Sportaccommodaties/grootschalige sportevenementen (NR: B011)
De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan:

 • de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau;
 • subsidie voor sportaccommodaties met een provinciale of landelijke betekenis;
 • grote sportevenementen.

De bestedingsdoelen van de reserve zijn opgenomen in de Sportnota 2013-2016. De uitvoering van de sportnota is opgedragen aan Gedeputeerde Staten. Aanvragen worden getoetst aan de Sportnota. Gedeputeerde Staten heeft in 2016 besloten het sportbeleid tot en met 2018 te verlengen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sportaccommodaties c.a.

395

0

-65

330

Af

Bijdrage Nederlands- en Europees Kampioenschap Triathlon

-65

Zuiderzeelijngelden (NR: B016)
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond; daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2020). Het Rijk heeft de resterende bijdrage voor de gehele periode volledig voldaan in 2017.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016  Zuiderzeelijngelden

12.364

10.494

-6.210

16.648

5.481

Bij

Ontvangen ZZL bijdrage Rijk

10.494

Af

Stichting Erfgoedpark Batavialand

-1.950

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-3.793

Bijdragen aan Luchthavenfonds

-69

Ontsluiting luchthaven (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-398

-6.210

Specifieke oormerken 31-12-2017

Provinciale bijdrage  Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

5.000

Luchthavenfonds

481

Totaal oormerken

5.481

Technische bijstand Europa (NR: B017)
Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand, middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van technische bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

1.261

0

-505

756

Af

Egalisatie kosten technische bijstand Europese programma’s

-105

Overheveling overtollig saldo naar Strategische projecten

-400

-505

Cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (NR: B022)
Het doel van de reserve was om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2007-2013 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. Omdat het programma is afgerond is het doel van deze reserve komen te vervallen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B022 Cofinanciering EU-projecten 2007-2013

2.986

0

-2.986

0

Af

Nagekomen programmakosten

-17

Overheveling overtollig saldo naar Strategische projecten

-2.500

Vrijval restant middelen i.v.m. opheffen van reserve

-470

-2.986

Investeringsimpuls Flevoland-Almere (NR: B024)
De provincie wil met het IFA in de periode 2007-2020 het volgende realiseren:

 • krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad;
 • impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B024  Investeringsimpuls Flevoland-Almere

12.568

0

-3.934

8.634

1.950

Af

Bijdrage diverse projecten IFA

-3.934

Specifieke oormerken 31-12-2017

Stichting Thuishaven, risico achtergestelde lening Reedewaard

1.950

Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)
Voor de uitvoering van de speerpunten is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de fase waarin het speerpunt zich bevindt. Voor elk speerpunt wordt een bestuursopdracht door Provinciale Staten vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de speerpunten zullen worden gedaan. Vanwege het ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de begroting geëgaliseerd.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve toegevoegd waaruit de proceskosten worden betaald. Niet bestede middelen worden via de reserve meegenomen naar het volgende jaar. Indien in een jaar extra middelen nodig zijn worden deze in eerste instantie uit deze reserve onttrokken.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B025  Procesgelden gebiedsontwikkeling

945

1.000

-1.320

625

384

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Noordelijk Flevoland

-11

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-117

Procesgeld Markermeer IJmeer

-65

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-219

Procesgeld Floriade Werkt!

-73

Overheveling naar reserve Strategische projecten

-835

-1.320

Specifieke oormerken 31-12-2017

Procesgelden Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

384

Infrafonds (NR: B026)
De primaire functie van de reserve Infrafonds was sparen om investeringen in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland (deels) in één keer af te dekken. Als gevolg van een wijziging in 2016 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een dergelijke eenmalige dekking niet meer toegestaan en worden deze zogenoemde investeringen met maatschappelijk nut sinds 2017 anders verwerkt dan tot en met 2016 gebruikelijk was. Het doel van de reserve is daarmee vervallen en derhalve is de reserve opgeven. De resterende middelen zijn overgeheveld naar de reserve Mobiliteit.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B026  Infrafonds

10.667

0

-10.667

0

Af

Overheveling restant middelen naar reserve Mobiliteit

-10.667

p-MJP/POP (NR: B027)
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het p-MJP 2007-2013 en POP3 2014-2020 beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering voor het programma is gelijkmatig beschikbaar. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve ingesteld.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B027  p-MJP/POP

8.052

430

-289

8.193

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma POP3

-147

Uitvoeringskosten programma POP3

-142

-289

GO-gelden (NR: B028)
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede GO-gelden beschikbaar te houden voor latere jaren zodat de afspraken uit de cao kunnen worden gerealiseerd. Deze middelen komen niet meer tot besteding; het doel van de reserve is komen te vervallen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B028  GO-gelden

17

0

-17

0

Af

Vrijval restant middelen i.v.m. opheffen reserve

-17

Bodem (NR: B029)
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten in het kader van het meerjarenprogramma Bodem. Het betreft bodemsaneringen en projecten in het kader van het programma Duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit ter uitvoering van het met het Rijk afgesloten Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties. In 2015 is een vervolgconvenant Bodem en ondergrond 2016-2020 afgesloten. De voeding vindt plaats uit nog niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B029 Bodem

4.672

0

-366

4.306

Af

Duurzaam bodemgebruik

-366

Egalisatiereserve gladheidbestrijding (NR: B030)
Het doel van deze egalisatiereserve is om voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 325.000 uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 500.000. Dit betreft een gedelegeerde reserve.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B030  Egalisatie gladheidsbestrijding

481

0

-151

330

Af

Egalisatie extra kosten voor gladheidsbestrijding

-151

Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)
Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europese programma 2014-2020. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20

2.761

900

-73

3.589

Bij

Reguliere storting

900

Af

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020

-50

Interreg V

-23

-73

Nieuwe Natuur (NR: B032)
De in de reserve beschikbare middelen alsmede de in het kader van het voormalig OostvaardersWold verkregen grondposities worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur en de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een aparte reserve ingesteld.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B032 Nieuwe natuur

16.257

0

-471

15.786

Af

Saldo programma Nieuwe Natuur 2017

-471

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)
Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te dekken.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen

8.351

1.938

0

10.289

Bij

Egalisatie onderuitputting budgetten vervangingsinvesteringen

1.938

Flevokust Haven (NR: B034)

Met het genomen investeringsbesluit Flevokust is besloten om de middelen die binnen de reserve Zuiderzeelijngelden gereserveerd waren voor de ontwikkeling van de buitendijkse haven, in 2015 over te hevelen naar de ingestelde reserve Flevokust Haven. De exploitatieberekening die ten grondslag ligt aan het genomen investeringsbesluit laat een onrendabele top zien. De met het project gemoeide kosten (inclusief interne rente) zijn hoger dan de te verwachten opbrengsten. De reserve dient ter dekking van deze onrendabele top, zodat het geen (aanvullend) beslag op de algemene middelen legt. In enig jaar optredende exploitatietekorten of waardeverminderingen worden derhalve gedekt uit deze reserve.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B034 Flevokust Haven

7.300

0

-3

7.297

Af

Dekking exploitatiesaldo Flevokust Haven 2017

-3

Almere 2.0 (NR: B035)
Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Tevens worden de middelen hiermee gescheiden van de afronding van het lopende IFA-programma zodat de omvang van de beschikbare middelen transparant blijft. Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 vinden plaats op basis van een door Provinciale Staten vastgesteld jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere (inclusief eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B035 Almere 2.0

10.365

4.200

-7.273

7.292

8.000

Bij

Reguliere storting

4.200

Af

Bijdrage Fonds Verstedelijking Almere Jaarprogramma 2017

-7.273

Specifieke oormerken 31-12-2017

Economische making of Floriade

8.000

Het bedrag aan geoormerkte gelden is hoger dan de omvang van de reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de besteding van geoormerkte gelden over meerdere jaren zal plaatsvinden en de komende jaren stortingen in de reserve zijn voorzien, die nog niet in het saldo per 31 december 2017 zijn opgenomen.

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Na afloop va de vierjaarlijkse periode valt het restant van de egalisatiereserve volledig vrij ten gunste van de algemene middelen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

512

194

0

705

Af

Onderuitputting budgetten jaarlijks onderhoud

194

Mobiliteit (NR: B037)
De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. Het instellen van de reserve draagt bij aan het uitvoeren van het Coalitieakkoord 2015-2019 dat stelt dat de huidige budgetten voor openbaar vervoer en infrastructuur in stand worden gehouden, ook als de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) is overgeheveld naar het provinciefonds. De bestedingsdoelen zijn identiek aan de bestedingsdoelen van de oude BDU-bestedingen en zijn opgenomen in het p-MIRT. Daarin wordt inzicht gegeven in de specifieke bestedingsdoelen van de middelen. Het betreft een gedelegeerde reserve voor zowel stortingen als onttrekkingen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

29.953

22.325

0

52.278

11.033

Bij

Resterende middelen uit Infrafonds (i.v.m. opheffen reserve)

10.667

Reguliere storting conform begroting (middelen AROV)

3.012

Reguliere storting conform begroting (voormalig Infrafonds)

2.132

Reguliere storting conform begroting (loon & prijscompensatie)

180

Beschikbare middelen voor mobiliteit uit provinciefonds

33.500

Overheveling naar reserve Dekking afschrijvingslasten (invest. 2017)

-10.895

Exploitatielasten Mobiliteit

-16.271

22.325

Specifieke oormerken 31-12-2017

Bijdrage N50

500

Busbanen

10.533

Totaal oormerken

11.033

Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

4.109

4.335

-1.684

6.761

Bij

Reguliere storting conform begroting

2.124

Overheveling uit reserve Strategische projecten (RVO)

1.684

Onderuitputting uitvoeringsbudgetten natuur

528

4.335

Af

Dekking dubbele last beheer natuurgebieden i.v.m. beheerwijziging

-1.684

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)
Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig met € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve. Jaarlijks zullen de eventuele overschotten op eenmalige ICT-middelen worden toegevoegd aan de reserve. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

5.475

0

-1.316

4.159

Af

Uitvoering Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering in 2017

-1.316

Doorgeschoven activiteiten (NR: B040)
Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Deze middelen zijn uitsluitend gedurende het volgende begrotingsjaar binnen de reserve beschikbaar en vallen vrij in het rekeningresultaat indien besteding niet tijdig heeft plaatsgevonden. Omdat deze besteding pas geraamd wordt zodra daar concreet zicht op is komt deze trekking nog niet in het verloopoverzicht tot uitdrukking. Tot en met 2015 werd voor dergelijke overhevelingen gebruik gemaakt van de reserve Strategische projecten. Voor meer transparantie en een betere beheersbaarheid is voor de instelling van een aparte reserve gekozen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B040 Doorgeschoven activiteiten

1.354

987

-1.134

1.207

Bij

Herprioritering budget omgevingswet (Zomernota 2017

200

Essentaksterfte (Zomernota 2017)

 50

Archeologisch depot (Zomernota 2017)

160

Cultuureducatie VO

100

Haalbaarheidsonderzoek Smart Mobility

60

Tijdelijk personeel (Zomernota 2017)

110

Resultaatbestemming 2016: tijdelijk personeel niet nodig gebleken

-220

Doorgeschoven activiteiten werkplekaanpassing (Zomernota 2017)

527

987

Af

Procesgelden omgevingswet

-50

Gebiedspromotie

-100

Procesgelden cultureel erfgoed

-64

Kwaliteitsimpuls OFGV

-50

Vrijval niet ingezette middelen Gateway Review

-20

Afronding diverse projecten uit 2016 in 2017

-510

Juridische kosten

-67

Benchmark WaarStaatJeProvincie.nl

-20

Uitvoering I&A-plan

-253

-1.134

Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)
De primaire functie van deze reserve is de (extra) afschrijvingslasten te dekken, om deze zodoende te egaliseren en daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa. Het betreft een gedelegeerde reserve.

Per 1 januari 2017 is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer toegestaan om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen zijn de (reeds gereserveerde en voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet in deze reserve om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Over de gehele looptijd van de activa is het effect budgetneutraal, het betreft een financieel technische wijziging.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B041 Dekking afschrijvingslasten

0

11.801

0

11.801

Bij

uit reserve Strategische projecten (Grote trap, MOBLA en SBA)

1.304

uit reserve Zuiderzeelijngelden (ontsluiting luchthaven)

398

uit reserve Mobiliteit (investeringen p-MIRT 2017)

10.895

Dekking extra afschrijvingslasten a.g.v. BBV-wijziging

-796

11.801

Economisch Programma (NR: B043)
Doel van deze reserve is een duidelijk label geven aan de middelen voor het Economisch Programma. Daarnaast wordt de onvoorspelbaarheid van inzet van middelen opgevangen door de middelen niet direct actief op de programmabegroting te zetten. Deze reserve is gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Op basis van doelbereik en voortgang kan met behoud van snelheid uit deze reserve geput worden.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 reserve Economisch Programma

3.704

7.731

-139

11.296

10.761

Bij

Versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airpot Businessp.

2.900

Overheveling uit reserve Strategische projecten

4.500

Onderuitputting uitvoeringsbudgetten Economisch Programma

331

 7.731

Af

Uitvoering Human Capital agenda

-139

Specifieke oormerken 31-12-2017

Human Capital agenda

1.361

Financiering en support

2.000

Internationaal Ondernemerschap

1.500

Groeihuis

1.500

Netwerkversterkend ondernemerschap

1.000

Groeimakelaarschap

500

Versterking economisch vestigingsklimaat

2.900

Totaal oormerken

10.761

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)
De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoeken ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005  Grondwaterbeheer

874

            0   

70

804

Af

Egalisatie kosten grondwaterbeheer 2017

70

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het Provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

1.927

316

-139

2.104

Bij 

Reguliere storting

316

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-139

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)
De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden één maal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

16.153

12.247

-10.393

18.008

Bij

Reguliere storting

12.247

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsprogramma’s

-10.393

Niet-jaarlijks onderhoud Vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen (voorheen: steunpunten) en de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

0

745

0

745

Bij

Reguliere storting

745

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het deel van het vastgoed dat voorheen in eigendom was van Nieuw Land Erfgoedcentrum, en sinds 2017 in eigendom van de provincie Flevoland is, inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Omdat het eigendom per 2017 is overgegaan, zal naar verwachting medio 2021 een nieuw plan worden voorgelegd voor de volgende periode (2022-2025).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

0

783

-19

-764

Bij

Reguliere storting

783

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-19

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)
Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van voormalige gedeputeerden betaald. De hoogte van deze voorziening wordt vastgesteld door een externe partner, Loyalis Maatwerk Administraties. Hiervoor worden de volgende recente actuariële grondslagen gehanteerd:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;
 • Rekenrente van DNB;
 • Overlevingskansen: prognosetafels ABP met CBS;
 • Pensioenrichtleeftijd (thans 67 jaar);
 • Contante waarde voor het nabestaandenpensioen.

Daarnaast worden de berekeningen aangepast op basis van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V015  Pensioenen (oud) leden GS

7.893

65

-174

7.544

Bij

Reguliere storting o.b.v. actuariële berekeningen

65

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-174

Oninbare vorderingen (NR: V035)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat vorderingen oninbaar zijn.    

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

35

57

-28

64

Bij

Aanvulling voorziening o.b.v. oninbare vorderingen (statisch)

57

Af

Aanwending voorziening t.b.v. oninbare vorderingen

-28

Oninbare leningen (NR: V037)
De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat uitgezette leningen oninbaar zijn.    

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

0

178

0

178

Bij

Voorziening lening DE-on (i.v.m. negatief eigen vermogen)

178

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)
De ambities ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn verwoord in een visiedocument. Met dit document als uitgangspunt is een businesscase opgesteld. Aan de hand van deze businesscase is een halvering van het aantal ondersteunende afdelingen naar 3 afdelingen en een inkrimping van de formatie met 26 fte’s gerealiseerd. Dit leidt er toe dat er vanaf 2017 een structurele besparing van € 2,6 mln. is bereikt. Omdat op een zorgvuldige manier te doen, zullen incidentele proces- en frictiekosten moeten worden gemaakt. Daarvoor is deze voorziening gevormd.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V039  Reorganisatie bedrijfsvoering

1.205

0

-256

948

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-256 

Gronden OostvaardersWold / Nieuwe Natuur (NR: V040)
De voorziening is gevormd om het risico af te dekken dat de geactiveerde gronden OostvaardersWold met verlies (verkoopprijs lager dan de boekwaarde) worden afgestoten.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Garantstelling personeel NLE (NR: V045)
Deze voorziening is gevormd voor het provinciale aandeel in de garantstelling van de GR NLE voor het NLE-personeel na de overgang van dat personeel naar Batavialand. Er wordt alleen een beroep gedaan op de garantstelling in het geval dat Batavialand failliet gaat. Het aandeel van de provincie Flevoland in de garantstelling is conform het in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde percentage van verdeling van de bijdragen van de GR-deelnemers bij tekorten, zoals vastgelegd in de bijlage bij de tekst van de gemeenschappelijke regeling uit 2004.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Spaarverlof (NR: V047)
In 2017 is een nieuwe voorziening Spaarverlof gevormd. In de CAO 2017-2018 is vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Conform het BBV is hiervoor een voorziening ingesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het aantal gespaarde verlofuren en de geldende uurtarieven per balansdatum.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

0

348

0

348

Bij

Voeding voorziening o.b.v. gespaard verlofsaldo

348

et overzicht van de desbetreffende reserves weergegeven.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)
De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is. Deze reserve wordt gevoed uit incidentele meevallers en rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven. Voor de algemene reserve is een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2017 voldaan.

De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt mede bepaald door het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan. Ultimo 2017 is er nog één oormerk aanwezig binnen de algemene reserve. Het restantsaldo in de algemene reserve kan als ‘vrije’ ruimte worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001  Algemene reserve

19.732

6.349

-5.015

21.066

22

Bij

Reguliere storting

1.000

Versterking weerstandscapaciteit (Zomernota 2017)

4.993

Storting i.v.m. voorfinanciering aankoop vastgoed NLE

356

6.349

Af

Aankoop vastgoed NLE (boekverlies)

-2.495

Ontvlechting NLE

-1.395

Provinciaal archeologisch depot

-249

Opleiding Gedeputeerde Staten (resultaatbestemming 2016)

-59

Project werkplekaanpassing/huisvesting

-717

Achtervang lening Berechja (overheveling naar Strat.projecten)

-100

-5.015

Specifieke oormerken 31-12-2017

Subsidie opruimen drugsafval

22

Personeel (NR: B003)
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve Personele frictiekosten). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor: medewerkerontwikkeling, management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost versterking organisatie bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao. De omvang van deze reserve wordt per bestuursperiode vastgesteld.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003  Personeel

866

1.419

-1.310

975

Bij

Reguliere storting

900

Onderuitputting diverse personeelsbudgetten

519

1.419

Af

Frictiekosten 2017

-1.310

Grootschalige kunstprojecten (NR: B006)
De reserve heeft de volgende doelen:

 • Onderhoud en beheer van de 7 landschapskunstwerken;
 • Realisatie van landschapskunstwerken;
 • Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B006  Grootschalige kunstprojecten

390

33

0

423

Bij

Reguliere storting

33

Monumentenzorg (NR: B008)
De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B008  Monumentenzorg

340

147

0

486

Bij

Reguliere storting

147

Strategische projecten (NR: B009)
De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij doorgaans om majeure projecten die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden opgevangen. Gelet op de omvangrijke bedragen die veelal met het uitvoeren van majeure projecten zijn gemoeid en de noodzaak om tot verdere ontwikkeling van de provincie te komen, is een substantiële reserve de komende jaren noodzakelijk.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009  Strategische projecten

48.415

8.396

-17.544

39.267

53.479

Bij

Reguliere jaarlijkse storting (uit algemene middelen)

4.253

Reguliere jaarlijkse storting (voormalig middelen zorginnovatie)

308

Overheveling uit reserve Gebiedsontwikkeling

835

Overheveling uit reserve Technische Bijstand (Perspectiefnota 2017)

400

Overheveling uit reserve Cofinanciering EU 2007-2013 (Perspectiefnota 2017)

2.500

Achtervang lening Berechja  (overheveling uit Algemene reserve)

100

8.396

Af

Procesgelden Omgevingsvisie FlevolandStraks

-290

Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

-39

Procesgeld snel internet buitengebied

-36

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land

-232

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen

-469

Versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark

-4.000

Overheveling naar reserve Economisch Programma

-4.500

Subsidie Technocampus

-139

Monitoring en evaluatie Economisch Programma

-100

Stichting Erfgoedpark Batavialand (archeologisch depot en doorontwikkeling)

-836

Voorbereidingen viering 100 jaar Zuiderzeewet

-100

Ontwikkeling cultuurmonitor

-19

Zwemwaterbebording

-10

Regiefunctie ontsluiting luchthaven Amsterdam Lelystad Airport

-17

Voorverkenningen mobiliteit en infrastructuur

-100

Voorbereidingskosten Kornwerderzand

-64

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

-5

Bijdrage project Marker Wadden

-3.400

Digitalisering Statenwerk

-125

Bijdrage aan stelpost Nieuw Beleid

-75

Overheveling naar reserve Beheer en ontwikkeling natuur (RVO)

-1.684

MOBLA – Bereikbaarheid luchthaven (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-111

Fietspad Grote Trap (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-203

Stedelijke Bereikbaarheid Almere (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-989

-17.544

Specifieke oormerken 31-12-2017

Omgevingsvisie

3

Borgstelling internet buitengebied

68

Procesgeld internet buitengebied

64

Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

1.778

Poorten Nationaal Park Nieuw Land

3.000

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land

285

Landschapsbeheer

50

Nota Natuur

2.000

Spirocan

1.500

Economisch Programma: PoC fonds

4.000

Economisch Programma: Monitor

150

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds

500

Scala

49

Herstructureringsprogramma bedrijven

994

Economische clusters

100

Gebiedspromotie & toerisme

150

Achtervang lening Berechja

100

Regiegroep techniek en gebiedspromotie

83

100 jaar Zuiderzeewet

150

Toeristisch Recreatieve Benutting Flevolandse monumenten

150

Evaluatie OFGV

40

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

631

Krachtige samenleving

1.500

Monitoring natuurlandschap

5

Kunstwerk 100 jaar Zuiderzeewet

300

Waterloopbos

1.000

Hernieuwbare energie

500

Duurzaamheid (escrow Jaarrekening 2015)

71

Zwemwaterborden

20

Achtervang lening DE-on (-/- getroffen voorziening voor oninbaarheid)

6.317

Fietspadennetwerk

2.000

Haalbaarheidsonderzoeken mobiliteit

100

Kornwerderzand

1.436

Kwaliteitsimpuls OV

255

Bereikbaarheid Luchthaven (MOBLA)

1.360

Fietspad Grote Trap

2.197

Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)

7.065

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

187

Oostrand Dronten

500

HOV Luchthaven (infrastructuur)

1.000

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

154

Spoorwegennetwerk Flevokust Haven

3.000

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

700

Trintelzand

1.000

Markerwadden

1.300

Statengriffie

250

ICT

448

Informatietechnologie

400

GLB/POP3

3.000

Inzet nieuw beleid

1.069

Totaal oormerken

53.479

Het bedrag aan geoormerkte gelden is hoger dan de omvang van de reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de besteding van geoormerkte gelden over meerdere jaren zal plaatsvinden en de komende jaren stortingen in de reserve zijn voorzien, die nog niet in het saldo per 31 december 2017 zijn opgenomen.

Sportaccommodaties/grootschalige sportevenementen (NR: B011)
De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan:

 • de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau;
 • subsidie voor sportaccommodaties met een provinciale of landelijke betekenis;
 • grote sportevenementen.

De bestedingsdoelen van de reserve zijn opgenomen in de Sportnota 2013-2016. De uitvoering van de sportnota is opgedragen aan Gedeputeerde Staten. Aanvragen worden getoetst aan de Sportnota. Gedeputeerde Staten heeft in 2016 besloten het sportbeleid tot en met 2018 te verlengen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sportaccommodaties c.a.

395

0

-65

330

Af

Bijdrage Nederlands- en Europees Kampioenschap Triathlon

-65

Zuiderzeelijngelden (NR: B016)
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond; daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2020). Het Rijk heeft de resterende bijdrage voor de gehele periode volledig voldaan in 2017.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016  Zuiderzeelijngelden

12.364

10.494

-6.210

16.648

5.481

Bij

Ontvangen ZZL bijdrage Rijk

10.494

Af

Stichting Erfgoedpark Batavialand

-1.950

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-3.793

Bijdragen aan Luchthavenfonds

-69

Ontsluiting luchthaven (naar reserve Dekking afschrijvingslasten)

-398

-6.210

Specifieke oormerken 31-12-2017

Provinciale bijdrage  Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

5.000

Luchthavenfonds

481

Totaal oormerken

5.481

Technische bijstand Europa (NR: B017)
Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand, middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van technische bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

1.261

0

-505

756

Af

Egalisatie kosten technische bijstand Europese programma’s

-105

Overheveling overtollig saldo naar Strategische projecten

-400

-505

Cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (NR: B022)
Het doel van de reserve was om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2007-2013 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. Omdat het programma is afgerond is het doel van deze reserve komen te vervallen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B022 Cofinanciering EU-projecten 2007-2013

2.986

0

-2.986

0

Af

Nagekomen programmakosten

-17

Overheveling overtollig saldo naar Strategische projecten

-2.500

Vrijval restant middelen i.v.m. opheffen van reserve

-470

-2.986

Investeringsimpuls Flevoland-Almere (NR: B024)
De provincie wil met het IFA in de periode 2007-2020 het volgende realiseren:

 • krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad;
 • impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B024  Investeringsimpuls Flevoland-Almere

12.568

0

-3.934

8.634

1.950

Af

Bijdrage diverse projecten IFA

-3.934

Specifieke oormerken 31-12-2017

Stichting Thuishaven, risico achtergestelde lening Reedewaard

1.950

Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)
Voor de uitvoering van de speerpunten is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de fase waarin het speerpunt zich bevindt. Voor elk speerpunt wordt een bestuursopdracht door Provinciale Staten vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de speerpunten zullen worden gedaan. Vanwege het ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de begroting geëgaliseerd.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve toegevoegd waaruit de proceskosten worden betaald. Niet bestede middelen worden via de reserve meegenomen naar het volgende jaar. Indien in een jaar extra middelen nodig zijn worden deze in eerste instantie uit deze reserve onttrokken.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B025  Procesgelden gebiedsontwikkeling

945

1.000

-1.320

625

384

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Noordelijk Flevoland

-11

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-117

Procesgeld Markermeer IJmeer

-65

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-219

Procesgeld Floriade Werkt!

-73

Overheveling naar reserve Strategische projecten

-835

-1.320

Specifieke oormerken 31-12-2017

Procesgelden Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

384

Infrafonds (NR: B026)
De primaire functie van de reserve Infrafonds was sparen om investeringen in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland (deels) in één keer af te dekken. Als gevolg van een wijziging in 2016 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een dergelijke eenmalige dekking niet meer toegestaan en worden deze zogenoemde investeringen met maatschappelijk nut sinds 2017 anders verwerkt dan tot en met 2016 gebruikelijk was. Het doel van de reserve is daarmee vervallen en derhalve is de reserve opgeven. De resterende middelen zijn overgeheveld naar de reserve Mobiliteit.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B026  Infrafonds

10.667

0

-10.667

0

Af

Overheveling restant middelen naar reserve Mobiliteit

-10.667

p-MJP/POP (NR: B027)
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het p-MJP 2007-2013 en POP3 2014-2020 beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering voor het programma is gelijkmatig beschikbaar. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve ingesteld.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B027  p-MJP/POP

8.052

430

-289

8.193

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma POP3

-147

Uitvoeringskosten programma POP3

-142

-289

GO-gelden (NR: B028)
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede GO-gelden beschikbaar te houden voor latere jaren zodat de afspraken uit de cao kunnen worden gerealiseerd. Deze middelen komen niet meer tot besteding; het doel van de reserve is komen te vervallen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B028  GO-gelden

17

0

-17

0

Af

Vrijval restant middelen i.v.m. opheffen reserve

-17

Bodem (NR: B029)
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten in het kader van het meerjarenprogramma Bodem. Het betreft bodemsaneringen en projecten in het kader van het programma Duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit ter uitvoering van het met het Rijk afgesloten Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties. In 2015 is een vervolgconvenant Bodem en ondergrond 2016-2020 afgesloten. De voeding vindt plaats uit nog niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B029 Bodem

4.672

0

-366

4.306

Af

Duurzaam bodemgebruik

-366

Egalisatiereserve gladheidbestrijding (NR: B030)
Het doel van deze egalisatiereserve is om voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 325.000 uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 500.000. Dit betreft een gedelegeerde reserve.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B030  Egalisatie gladheidsbestrijding

481

0

-151

330

Af

Egalisatie extra kosten voor gladheidsbestrijding

-151

Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)
Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europese programma 2014-2020. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20

2.761

900

-73

3.589

Bij

Reguliere storting

900

Af

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020

-50

Interreg V

-23

-73

Nieuwe Natuur (NR: B032)
De in de reserve beschikbare middelen alsmede de in het kader van het voormalig OostvaardersWold verkregen grondposities worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur en de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een aparte reserve ingesteld.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B032 Nieuwe natuur

16.257

0

-471

15.786

Af

Saldo programma Nieuwe Natuur 2017

-471

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)
Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te dekken.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen

8.351

1.938

0

10.289

Bij

Egalisatie onderuitputting budgetten vervangingsinvesteringen

1.938

Flevokust Haven (NR: B034)

Met het genomen investeringsbesluit Flevokust is besloten om de middelen die binnen de reserve Zuiderzeelijngelden gereserveerd waren voor de ontwikkeling van de buitendijkse haven, in 2015 over te hevelen naar de ingestelde reserve Flevokust Haven. De exploitatieberekening die ten grondslag ligt aan het genomen investeringsbesluit laat een onrendabele top zien. De met het project gemoeide kosten (inclusief interne rente) zijn hoger dan de te verwachten opbrengsten. De reserve dient ter dekking van deze onrendabele top, zodat het geen (aanvullend) beslag op de algemene middelen legt. In enig jaar optredende exploitatietekorten of waardeverminderingen worden derhalve gedekt uit deze reserve.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B034 Flevokust Haven

7.300

0

-3

7.297

Af

Dekking exploitatiesaldo Flevokust Haven 2017

-3

Almere 2.0 (NR: B035)
Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Tevens worden de middelen hiermee gescheiden van de afronding van het lopende IFA-programma zodat de omvang van de beschikbare middelen transparant blijft. Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 vinden plaats op basis van een door Provinciale Staten vastgesteld jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere (inclusief eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B035 Almere 2.0

10.365

4.200

-7.273

7.292

8.000

Bij

Reguliere storting

4.200

Af

Bijdrage Fonds Verstedelijking Almere Jaarprogramma 2017

-7.273

Specifieke oormerken 31-12-2017

Economische making of Floriade

8.000

Het bedrag aan geoormerkte gelden is hoger dan de omvang van de reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de besteding van geoormerkte gelden over meerdere jaren zal plaatsvinden en de komende jaren stortingen in de reserve zijn voorzien, die nog niet in het saldo per 31 december 2017 zijn opgenomen.

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Na afloop va de vierjaarlijkse periode valt het restant van de egalisatiereserve volledig vrij ten gunste van de algemene middelen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

512

194

0

705

Af

Onderuitputting budgetten jaarlijks onderhoud

194

Mobiliteit (NR: B037)
De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. Het instellen van de reserve draagt bij aan het uitvoeren van het Coalitieakkoord 2015-2019 dat stelt dat de huidige budgetten voor openbaar vervoer en infrastructuur in stand worden gehouden, ook als de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) is overgeheveld naar het provinciefonds. De bestedingsdoelen zijn identiek aan de bestedingsdoelen van de oude BDU-bestedingen en zijn opgenomen in het p-MIRT. Daarin wordt inzicht gegeven in de specifieke bestedingsdoelen van de middelen. Het betreft een gedelegeerde reserve voor zowel stortingen als onttrekkingen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

29.953

22.325

0

52.278

11.033

Bij

Resterende middelen uit Infrafonds (i.v.m. opheffen reserve)

10.667

Reguliere storting conform begroting (middelen AROV)

3.012

Reguliere storting conform begroting (voormalig Infrafonds)

2.132

Reguliere storting conform begroting (loon & prijscompensatie)

180

Beschikbare middelen voor mobiliteit uit provinciefonds

33.500

Overheveling naar reserve Dekking afschrijvingslasten (invest. 2017)

-10.895

Exploitatielasten Mobiliteit

-16.271

22.325

Specifieke oormerken 31-12-2017

Bijdrage N50

500

Busbanen

10.533

Totaal oormerken

11.033

Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

4.109

4.335

-1.684

6.761

Bij

Reguliere storting conform begroting

2.124

Overheveling uit reserve Strategische projecten (RVO)

1.684

Onderuitputting uitvoeringsbudgetten natuur

528

4.335

Af

Dekking dubbele last beheer natuurgebieden i.v.m. beheerwijziging

-1.684

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)
Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig met € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve. Jaarlijks zullen de eventuele overschotten op eenmalige ICT-middelen worden toegevoegd aan de reserve. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

5.475

0

-1.316

4.159

Af

Uitvoering Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering in 2017

-1.316

Doorgeschoven activiteiten (NR: B040)
Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Deze middelen zijn uitsluitend gedurende het volgende begrotingsjaar binnen de reserve beschikbaar en vallen vrij in het rekeningresultaat indien besteding niet tijdig heeft plaatsgevonden. Omdat deze besteding pas geraamd wordt zodra daar concreet zicht op is komt deze trekking nog niet in het verloopoverzicht tot uitdrukking. Tot en met 2015 werd voor dergelijke overhevelingen gebruik gemaakt van de reserve Strategische projecten. Voor meer transparantie en een betere beheersbaarheid is voor de instelling van een aparte reserve gekozen.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B040 Doorgeschoven activiteiten

1.354

987

-1.134

1.207

Bij

Herprioritering budget omgevingswet (Zomernota 2017

200

Essentaksterfte (Zomernota 2017)

 50

Archeologisch depot (Zomernota 2017)

160

Cultuureducatie VO

100

Haalbaarheidsonderzoek Smart Mobility

60

Tijdelijk personeel (Zomernota 2017)

110

Resultaatbestemming 2016: tijdelijk personeel niet nodig gebleken

-220

Doorgeschoven activiteiten werkplekaanpassing (Zomernota 2017)

527

987

Af

Procesgelden omgevingswet

-50

Gebiedspromotie

-100

Procesgelden cultureel erfgoed

-64

Kwaliteitsimpuls OFGV

-50

Vrijval niet ingezette middelen Gateway Review

-20

Afronding diverse projecten uit 2016 in 2017

-510

Juridische kosten

-67

Benchmark WaarStaatJeProvincie.nl

-20

Uitvoering I&A-plan

-253

-1.134

Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)
De primaire functie van deze reserve is de (extra) afschrijvingslasten te dekken, om deze zodoende te egaliseren en daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa. Het betreft een gedelegeerde reserve.

Per 1 januari 2017 is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer toegestaan om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen zijn de (reeds gereserveerde en voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet in deze reserve om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Over de gehele looptijd van de activa is het effect budgetneutraal, het betreft een financieel technische wijziging.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B041 Dekking afschrijvingslasten

0

11.801

0

11.801

Bij

uit reserve Strategische projecten (Grote trap, MOBLA en SBA)

1.304

uit reserve Zuiderzeelijngelden (ontsluiting luchthaven)

398

uit reserve Mobiliteit (investeringen p-MIRT 2017)

10.895

Dekking extra afschrijvingslasten a.g.v. BBV-wijziging

-796

11.801

Economisch Programma (NR: B043)
Doel van deze reserve is een duidelijk label geven aan de middelen voor het Economisch Programma. Daarnaast wordt de onvoorspelbaarheid van inzet van middelen opgevangen door de middelen niet direct actief op de programmabegroting te zetten. Deze reserve is gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Op basis van doelbereik en voortgang kan met behoud van snelheid uit deze reserve geput worden.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 reserve Economisch Programma

3.704

7.731

-139

11.296

10.761

Bij

Versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airpot Businessp.

2.900

Overheveling uit reserve Strategische projecten

4.500

Onderuitputting uitvoeringsbudgetten Economisch Programma

331

 7.731

Af

Uitvoering Human Capital agenda

-139

Specifieke oormerken 31-12-2017

Human Capital agenda

1.361

Financiering en support

2.000

Internationaal Ondernemerschap

1.500

Groeihuis

1.500

Netwerkversterkend ondernemerschap

1.000

Groeimakelaarschap

500

Versterking economisch vestigingsklimaat

2.900

Totaal oormerken

10.761

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)
De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoeken ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005  Grondwaterbeheer

874

            0   

70

804

Af

Egalisatie kosten grondwaterbeheer 2017

70

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het Provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

1.927

316

-139

2.104

Bij 

Reguliere storting

316

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-139

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)
De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden één maal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

16.153

12.247

-10.393

18.008

Bij

Reguliere storting

12.247

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsprogramma’s

-10.393

Niet-jaarlijks onderhoud Vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen (voorheen: steunpunten) en de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

0

745

0

745

Bij

Reguliere storting

745

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het deel van het vastgoed dat voorheen in eigendom was van Nieuw Land Erfgoedcentrum, en sinds 2017 in eigendom van de provincie Flevoland is, inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Omdat het eigendom per 2017 is overgegaan, zal naar verwachting medio 2021 een nieuw plan worden voorgelegd voor de volgende periode (2022-2025).

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

0

783

-19

-764

Bij

Reguliere storting

783

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-19

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)
Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van voormalige gedeputeerden betaald. De hoogte van deze voorziening wordt vastgesteld door een externe partner, Loyalis Maatwerk Administraties. Hiervoor worden de volgende recente actuariële grondslagen gehanteerd:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;
 • Rekenrente van DNB;
 • Overlevingskansen: prognosetafels ABP met CBS;
 • Pensioenrichtleeftijd (thans 67 jaar);
 • Contante waarde voor het nabestaandenpensioen.

Daarnaast worden de berekeningen aangepast op basis van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V015  Pensioenen (oud) leden GS

7.893

65

-174

7.544

Bij

Reguliere storting o.b.v. actuariële berekeningen

65

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-174

Oninbare vorderingen (NR: V035)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat vorderingen oninbaar zijn.    

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

35

57

-28

64

Bij

Aanvulling voorziening o.b.v. oninbare vorderingen (statisch)

57

Af

Aanwending voorziening t.b.v. oninbare vorderingen

-28

Oninbare leningen (NR: V037)
De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat uitgezette leningen oninbaar zijn.    

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

0

178

0

178

Bij

Voorziening lening DE-on (i.v.m. negatief eigen vermogen)

178

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)
De ambities ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn verwoord in een visiedocument. Met dit document als uitgangspunt is een businesscase opgesteld. Aan de hand van deze businesscase is een halvering van het aantal ondersteunende afdelingen naar 3 afdelingen en een inkrimping van de formatie met 26 fte’s gerealiseerd. Dit leidt er toe dat er vanaf 2017 een structurele besparing van € 2,6 mln. is bereikt. Omdat op een zorgvuldige manier te doen, zullen incidentele proces- en frictiekosten moeten worden gemaakt. Daarvoor is deze voorziening gevormd.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V039  Reorganisatie bedrijfsvoering

1.205

0

-256

948

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-256 

Gronden OostvaardersWold / Nieuwe Natuur (NR: V040)
De voorziening is gevormd om het risico af te dekken dat de geactiveerde gronden OostvaardersWold met verlies (verkoopprijs lager dan de boekwaarde) worden afgestoten.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Garantstelling personeel NLE (NR: V045)
Deze voorziening is gevormd voor het provinciale aandeel in de garantstelling van de GR NLE voor het NLE-personeel na de overgang van dat personeel naar Batavialand. Er wordt alleen een beroep gedaan op de garantstelling in het geval dat Batavialand failliet gaat. Het aandeel van de provincie Flevoland in de garantstelling is conform het in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde percentage van verdeling van de bijdragen van de GR-deelnemers bij tekorten, zoals vastgelegd in de bijlage bij de tekst van de gemeenschappelijke regeling uit 2004.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Spaarverlof (NR: V047)
In 2017 is een nieuwe voorziening Spaarverlof gevormd. In de CAO 2017-2018 is vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Conform het BBV is hiervoor een voorziening ingesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het aantal gespaarde verlofuren en de geldende uurtarieven per balansdatum.

Specificatie jaarrekening 2017

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

0

348

0

348

Bij

Voeding voorziening o.b.v. gespaard verlofsaldo

348