Jaarverslag 2017

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten en baten 2017

Lasten

Baten

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

12 Overheidsparticipatie

44

13 Omgevingswet

552

98 Afwikkelingsverschillen

-5

1.2 Water

13 Grondwaterbeleid en drinkwater

26

98 Afwikkelingsverschillen

-4

2 Landelijk gebied en natuur

2.1 Leefbaarheid landelijk gebied

11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied

40

11 Digitale ontsluiting buitengebied

36

2.2 Natuur en landschap

23 Nationaal Park Oostvaardersplassen

232

25 Grote grazers

54

98 Afwikkelingsverschillen

-257

38

3 Economie

3.1 Ondernemerschap en groei

16 Herstructurering bedrijventerreinen

469

27 Financiering & support

500

29 Human Capital agenda

286

98 Afwikkelingsverschillen

-104

3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie

13 Actieplan recreatie en toerisme

121

4 Cultuur, samenleving en sport

4.1 Cultuur

19 Batavialand

4.296

23 100 jaar Zuiderzeewet

107

24 Rijksmonument Waterloopbos

28

98 Afwikkelingsverschillen

-3

5 Energie, milieu en klimaat

5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten

14 Impuls Omgevingsveiligheid

102

-6

98 Afwikkelingsverschillen

-131

6

5.2 Energie en klimaat

14 Duurzaamheid en energie

-12

98 Afwikkelingsverschillen

178

6 Mobiliteit

6.1 Openbaar vervoer

98 Afwikkelingsverschillen

355

-248

6.2 Mobiliteitsbeleid

12 Voorverkenningen infrafonds

17

15 Verbreding sluizen Kornwerderzand

64

98 Afwikkelingsverschillen

-8

6.3 Nieuwe infrastructuur

98 Afwikkelingsverschillen

-5

6.4 Bestaande infrastructuur

98 Afwikkelingsverschillen

59

-37

7 Gebiedsontwikkeling

7.1 Noordelijk Flevoland

13 Servicehaven Noordelijk Flevoland

219

7.2 Midden Flevoland

11 Luchthaven Lelystad

117

11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad

5

7.3 Zuidelijk Flevoland

15 Procesgeld Floriade

73

7.4 Nieuwe Natuur

07 Gronden OVW Nieuwe Natuur

79

14 Verrekening kosten boeren

53

8 Kwaliteit openbaar bestuur

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

11 Interreg V

70

-47

11 p-MJP Coördinatie

6

12 Representatie

9

98 Afwikkelingsverschillen

-251

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

98 Afwikkelingsverschillen

433

-177

8.5 Bedrijfsvoering

17 Meerjaren Aanpak bedrijfsvoering

1.316

19 Kosten ex werknemers

207

98 Afwikkelingsverschillen

-5

8.6 Reserves

11 Algemene reserve

6.349

-5.015

13 Grootschalige kunstprojecten

33

14 Monumentenzorg

147

15 Strategische projecten

8.396

-17.544

16 Zuiderzeelijngelden

10.494

-6.210

18 Cofinanciering EU-projecten 07-13

-2.986

19 Investeringsimpuls Flevoland-Almere

-3.934

20 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.000

-1.320

21 Infrafonds

0

-10.667

22 p-MJP/POP

430

-289

24 Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

-73

26 Nieuwe Natuur

-471

27 Flevokust Haven

-3

34 Doorgeschoven activiteiten

987

-1.134

35 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

-1.316

38 Economisch Programma

7.731

-139

39 Sportaccommodaties c.a.

-65

40 GO-gelden

-17

Bedragen x €1.000