Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

De belangenbehartiging van de provincie Flevoland is versterkt

Ga terug

De belangenbehartiging van de provincie Flevoland is versterkt

Doel (2015-2019)
De mogelijkheden om via samenwerking met andere overheden de belangenbehartiging van de provincie Flevoland te versterken zijn benut.

Doelrealisatie
De belangenbehartiging van de provincie Flevoland is via samenwerking met andere overheden versterkt.

Activiteiten

  • In onze Europese lobby hebben we in Regio Randstad verband nauw samengewerkt, enerzijds om gezamenlijk een stevigere positie te hebben en anderzijds om het lobby werk onderling te verdelen tussen de Randstadprovincies. De gezamenlijke Europastrategie Regio Randstad vormt het kader voor de gezamenlijke inzet (UP 8.1.2 en 8.4.2).
  • Namens de gezamenlijke provincies heeft het IPO zich gepresenteerd als gesprekspartner voor het Rijk en andere overheden. Zo heeft het IPO met VNG en UvW een gezamenlijke Investeringsagenda opgesteld en aangeboden aan de nieuwe regering. De provincies zijn bereid om ons aandeel van nationale opgaven in de regio’s op te pakken. De samenwerking op het gebied van energie is daarvan een voorbeeld. Het college participeert daarin actief. Op deze wijze zijn de provincies als middenbestuur in positie gebracht.
  • We hebben op diverse terreinen onze belangen naar voren gebracht. Met het Rijk hebben wij bijvoorbeeld intensief gesproken over beleid en regels op het gebied van energie, de Nationale Omgevingsvisie, economische regionale ontwikkeling, mobiliteit, veiligheid, digitalisering van de samenleving en bestuurlijke ontwikkelingen.
  • We hebben ons tijdens de kabinetsformatie in MRA-verband geprofileerd en in dat kader ook bijvoorbeeld de regionale belangen van Flevoland in relatie tot Amsterdam Lelystad Airport onder de aandacht van de minister en Tweede Kamer gebracht.
  • De governance van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft het afgelopen jaar vorm gekregen. Het college is met twee bestuurders vertegenwoordigd. De MRA heeft een bedrijfsbureau ingericht en heeft haar programma voor de komende jaren gepresenteerd. Het college heeft deze agenda met de Staten besproken. Over de regionale thema’s zijn diverse bijeenkomsten en conferenties georganiseerd voor de raden en staten. Met de Regio Zwolle zijn ambtelijk en bestuurlijke contacten onderhouden. (UP 8.1.4).
  • We hebben met de Staten enkele malen gesproken over het programma en de begrotingsstukken van de MRA om de informatiepositie te verstevigen. Afgesproken is om thematisch in de verschillende commissies presentaties te organiseren.