Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Een adequaat functionerend interbestuurlijk toezicht

Ga terug

Een adequaat functionerend interbestuurlijk toezicht

Doel (2015-2019)
Een adequaat functionerend interbestuurlijk toezicht.

Doelrealisatie
Er is een adequaat functionerend interbestuurlijk toezicht (IBT).

Activiteiten

  • Wij hebben de toezichtinformatie van de gemeenten – conform de bestuursovereenkomst - over het algemeen tijdig en toereikend ontvangen. De conclusie is dat de genoemde medebewindstaken door gemeenten over het algemeen naar behoren worden uitgevoerd. Wij hebben onze wettelijke toezichthoudende taken in 2017 conform de bestuursovereenkomst uitgevoerd.
  • In 2017 hebben wij op basis van de beschikbare toezichtinformatie het jaarverslag IBT over het jaar 2016 vastgesteld. Dit verslag is aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aangeboden.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2017 het rapport Evaluatie ICL-gelden Lelystad uitgebracht. Flevoland heeft, evenals de gemeente Lelystad en het ROB (Raad voor Openbaar Bestuur), hierover een bestuurlijk advies vastgesteld. In 2018 neemt het ministerie een besluit op grond van de diverse uitgebrachte adviezen.


Risico

Het risico dat de aangeleverde informatie onvoldoende zou zijn om een oordeel te geven over de uitgevoerde taken per thema heeft zich niet voorgedaan.