Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

7. Gebiedsontwikkeling

Programma inleiding

In de gebiedsontwikkeling hebben we ook in 2017 onze ruimtelijke economische ambities tot uitvoering gebracht. Vanuit de gebiedsprogramma’s hebben we innovatief en ondernemend met het Rijk, onze gemeenten en het waterschap gewerkt. De Europese programma’s hebben we ingezet als middel om de beleidsdoelen te behalen en de gebiedsontwikkeling van Flevoland te versterken. De verantwoording over de inzet van Europese programma’s is opgenomen in programma 8.

Noordelijk Flevoland
De Zuiderzeelijngelden (ZZL/NF-gelden) zijn ingezet om Noordelijk Flevoland extra economische impulsen te geven. Zo zijn voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland vervolgstappen gezet, waaronder een vastgesteld investeringsplan.

Midden Flevoland
We hebben stappen gezet in de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport/OMALA. Naast de luchthaven is ook de buitendijkse overslaghaven Flevokust Haven van bovenregionaal belang en daar is de 1e fase van gerealiseerd. Voor het programma Rijksvastgoed Lelystad zijn voorkeursscenario’s voor het RCE-gebied, Hanzepark en Lelycentre uitgewerkt.

Zuidelijk Flevoland
In de Bestuursovereenkomst Rijk- Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de drievoudige ambitie:

  • verdere verstedelijking: de verdere groei van Almere met in principe 60.000 woningen;
  • verbetering bereikbaarheid: uitbreiding van de weg en het spoor tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en een IJmeerverbinding als stip op de horizon;
  • uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer.

Via het programma Floriade Werkt! (challenges) en via de Flevo Campus wordt gewerkt aan versterking van de Flevolandse kenniseconomie op het gebied van AgroFood & Tuinbouw en de omgevingsvergunning voor het Innovatiepaviljoen is verleend. Voor de realisatie van Marker Wadden fase 1 zijn vervolgstappen gezet.  

Nieuwe Natuur
Voor het programma Nieuwe Natuur hebben we intentie- en realisatieovereenkomsten met projecteigenaren gesloten en de projecten Luierpark en Natuur op G38 zijn in 2017 opgeleverd.

Maatschappelijk effect

De ruimtelijke economische structuur is versterkt door integrale grootschalige gebiedsprogramma’s.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

Mede via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. hadden wij directe invloed op de ontwikkelingen rondom de luchthaven teneinde de economische, infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot deze ontwikkeling te realiseren.

Lasten

Begroot 2017 € 23.951
Realisatie 2017 € 20.958
Verschil € 2.993

VERDIEPING