Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

4. Cultuur, samenleving en sport

Programma inleiding

Batavialand van start
Batavialand is per 1 juli 2017 van start gegaan en vertelt het verhaal van Nederland, de geschiedenis van het leven met water, de strijd tegen het water en het bewoonbaar maken van de delta waarin we leven. Batavialand is dus meer dan alleen een museum over de geschiedenis van Flevoland; het kan uitgroeien tot een erfgoedpark en publiekstrekker en zo draagt het bij aan het culturele ‘merk’ Flevoland. Batavialand versterkt het culturele voorzieningenniveau.

Koers houden in cultureel beleid
Het nieuwe cultuurbeleid 2017-2020 ‘Typisch Flevoland, net even anders’ is in januari 2017 door Provinciale Staten vastgesteld. In de nieuwe nota staan de kaders die zorgen voor een doorgaande opbouw en behoud van de Flevolandse culturele infrastructuur en behoud van cultureel erfgoed. Speciale aandacht is er voor de groei van de Flevolandse identiteit en het versterken van de binding van de inwoners met Flevoland.

Sportbeleid rendeert in Flevoland
Sport draagt bij aan de identiteit en samenleving in Flevoland. Het beleid dat is vastgelegd in de nota ‘Sportbeleid rendeert in Flevoland’ is in 2016 door Gedeputeerde Staten verlengd tot 2019. Sportservice Flevoland heeft een verbindende en uitvoerende functie. Deze verbindende positie bij onder andere evenementen, talentontwikkeling, gehandicaptensport en kennisontwikkeling wordt gewaardeerd en gewenst door maatschappelijke partners in sport en leisure/vrije tijd en levert resultaat.

Maatschappelijk effect

In Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid
De promotie van de culturele voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, team Sportservice Flevoland, heeft uitvoering gegeven aan de nota Sportbeleid. Zij heeft daarmee bijgedragen aan het doel (de sport in Flevoland is onderscheidend) en aan de Flevolandse identiteit. Dit heeft geleid tot grotere bekendheid en meer bezoekers.

De gemeenschappelijke regeling (GR) Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE) heeft de belangen van de deelnemers op grond van de Archiefwet 1995 behartigd en andere taken uitgevoerd zoals een wetenschappelijke functie en museale activiteiten. Na de ontvlechting/omvorming van het NLE (per 1 juli 2017) voerde Het Flevolands Archief (HFA) de wettelijke archieftaken uit.

Lasten

Begroot 2017 € 11.150
Realisatie 2017 € 10.722
Verschil € 428

VERDIEPING