Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

3. Economie

Programma inleiding

Nieuwe impulsen voor de Flevolandse economie
Over de gehele breedte van het Economisch Programma hebben we stappen gezet in de doorontwikkeling en uitwerking. De voucherregeling Ondernemerschap Flevoland, behorend bij de programmalijnen Financiering & Support en de Human Capital Agenda, is vastgesteld en klaar voor uitvoering. Het programma Human Capital is in 2017 volop benut door verschillende samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven. De programmalijnen Markt, Cultuur en Groeiversneller zijn nader uitgewerkt ten behoeve van het stimuleren van internationaal ondernemerschap en het versterken van de Flevolandse netwerken en ondernemerscultuur.

We hebben met Win4All [1] de eerste fase van ontwikkeling van het Ecosysteem voor Ondernemerschap op systematische wijze in gang gezet. Met partners in Win4All[1] zijn we gezamenlijke projecten gestart om ondernemerschap en groei in het Flevolandse bedrijfsleven te stimuleren.

Investeren in vrijetijdseconomie en gebiedspromotie
De groeisector toerisme en recreatie biedt vele kansen voor Flevoland. We hebben bijgedragen aan de versterkte profilering van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming. Dat hebben we gedaan door in te zetten op promotie en het stimuleren van product- en routeontwikkeling en daarnaast door een betere recreatieve benutting van natuur, landschapskunst en monumenten. Ook in andere programma’s is er geïnvesteerd in de vrijetijdseconomie, zoals in het ontwerpprogramma Mobiliteit, Nationaal Park Nieuw Land en bovengenoemd Economisch Programma.
[1]  Met Win4All zetten ondernemers, onderwijs en overheden zich in voor de versterking van de Flevolandse economie. Doel is barrières weg te nemen die duurzame economische groei en ondernemerschap in de weg staan. Provincie Flevoland heeft op 12 oktober 2017 samen met haar partners de koers voor Win4All bepaald. Naast het uitbouwen van het ecosysteem werken we aan een aantal concrete resultaten zoals beschreven in het werkprogramma.

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van het beleid
De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering zijn in 2017 doorontwikkeld. Het ecosysteem voor ondernemerschap heeft vorm gekregen in Win4All.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) heeft subsidie ontvangen voor de uitvoering van het jaarplan 2017 dat gedeeltelijk gericht is op het afronden van projecten en werkzaamheden van onze Economische Agenda 2012-2016. Voor de uitvoering van ons huidig Economisch Programma heeft de OMFL een opmaat gemaakt. Onder andere om gereed te zijn voor het Proof of Concept fonds en voor uitvoering van de voucherregeling.

De OMFL (afdeling Toerisme Flevoland) heeft tevens subsidie ontvangen voor het promoten van vrijetijdsaanbod van Flevoland. Hiermee is het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland onder de aandacht gebracht bij de diverse kansrijke (inter)nationale doelgroepen. Zij draagt daarmee bij aan het doel: een versterkte profilering van de vrijetijdseconomie.

Lasten

Begroot 2017 € 5.712
Realisatie 2017 € 4.696
Verschil € 1.016

VERDIEPING