Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

2. Landelijk gebied en natuur

Programma inleiding

Vitaal Platteland
De Agenda Vitaal Platteland geeft aandacht aan de grote uitdagingen waar het landelijk gebied zich voor gesteld ziet. De agenda omvat zeventien punten die uiteenlopen van ruimtelijke vraagstukken, via economische kansen en uitdagingen tot leefbaarheidsopgaven. Langdurige en vereende inzet van vele partijen is nodig om het platteland vitaal te houden. Als provincie dragen wij bij aan die inzet.

Het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied heeft bewoners en andere lokale partijen gestimuleerd met initiatieven te komen, die de leefbaarheid ten goede komen. De stuurgroep Agrarische structuurversterking onderzoekt de mogelijkheden voor ondersteuning van vrijwillige kavelruil via een nieuwe POP3 regeling en bekijkt de ontwikkelingen op middellange termijn die invloed hebben op de noodzaak en mogelijkheden van kavelruil. Daarnaast heeft Stichting Polderlab de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar inspirerende voorbeelden voor herbestemming van vrijkomende erven in het kader van Erf zoekt Kans.
In Noordelijk Flevoland wordt volop glasvezel in het buitengebied aangelegd. De helft van het gebied is nu voorzien van glasvezel.

Nationaal Park met internationale allure
De verkiezing van ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ als onderdeel van het programma ‘naar Nationale Parken van Wereldklasse’ heeft binnen Flevoland zeven partijen bijeengebracht. Onder regie van de provincie Flevoland zijn Natuurmonumenten (Marker Wadden), Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassengebied) en Het Flevo-landschap (Lepelaarplassen en omgeving), de gemeenten Lelystad en Almere en Rijkswaterstaat (Markermeer) in 2017 gezamenlijk bezig geweest met het opstellen van een masterplan voor het op te richten Nationaal Park ‘Nieuw Land’. Dit masterplan is de basis voor de statusaanvraag bij het Rijk en een gedegen basis voor de samenwerking tussen de zeven partijen in de verdere ontwikkeling van het nationaal park. Dit is een kans voor de profilering van Flevoland op de (inter-)nationale toeristenmarkt met een grote sociaal economische spin off voor de regio.

Maatschappelijk effect

Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied met een vitale en aantrekkelijke natuur waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Effect van beleid
We hebben een positieve bijdrage geleverd aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied en aan de toename van natuur- en recreatieve waarden.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft uitvoering gegeven aan onze wettelijke verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving op het gebied van natuur. Zij heeft daarmee bijgedragen aan het doel om de natuurwaarden te behouden.

Lasten

Begroot 2017 € 9.623
Realisatie 2017 € 8.871
Verschil € 752

VERDIEPING