Jaarverslag 2017

Bestuurlijke samenvatting

Algemeen

Na de collegevorming in 2015 is een koers ingezet in de lijn van het coalitieakkoord met als titel ‘Innovatief en ondernemend’. Een koers die duidelijk gestalte heeft gekregen in het jaar 2017 waar we in dit verslag op terugkijken. Eén van de hoogtepunten in het afgelopen jaar vormde het vaststellen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, met daarin breed gedragen opgaven voor Flevoland en een nieuwe visie op de rol van de provincie als modern middenbestuur. Verder is er binnen alle programma’s voortgang geboekt en is uitvoering gegeven aan de opgaven in het college uitvoeringsprogramma. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over wat we hebben gedaan, wat daarmee is bereikt en wat het heeft gekost.

Jaarresultaat 2017

De Jaarrekening 2017 van de provincie Flevoland sluit met een positief saldo van € 7,2 mln. In 2017 hebben we aan Provinciale Staten een aantal maal gerapporteerd over de uitvoering van de Programmabegroting 2017 en vonden er reeds bijstellingen plaats. Het verschil ten opzichte van de begroting na wijziging wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor bedrijfsvoering, projecten die niet (volledig) in 2017 uitgevoerd of afgerond konden worden, en meevallers als gevolg van hogere opbrengsten uit het provinciefonds en de opcenten motorrijtuigenbelasting. De individuele verschillen zijn toegelicht in de desbetreffende programma’s.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat                   

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

Totale lasten

154.676

160.827

191.984

178.936

13.048

Totale baten

-207.672

-187.763

-207.252

-206.342

-910

Saldo van baten en lasten

-52.997

-26.936

-15.268

-27.406

12.138

Toevoegingen reserves

78.935

65.028

82.523

82.679

-156

Onttrekkingen reserves

-31.670

-38.092

-67.255

-62.473

-4.783

Saldo van reservemutaties

47.265

26.936

15.268

20.206

-4.939

Bedragen x € 1.000

In de Jaarstukken 2017 (onderdeel IV) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017 (na wijziging) en op het ontstaan van het rekeningresultaat over 2017. Op hoofdlijnen is dit resultaat als volgt te verklaren:

Tabel 1.2: Verklaring resultaat op hoofdlijnen

Resultaatgebied

Afwijkingen
(excl. reserves)

Resultaat
(incl. reserves)

A. Efficiency (inclusief vraaguitval en meer-/minderwerk)

3.887

2.959

B. Uitstel, vertraging

5.608

2.195

C. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens

135

0

D. Overig

2.508

2.047

Bedragen x € 1.000

Gebeurtenis na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op het resultaat 2017.

Weerstandsvermogen

De provincie heeft in het College uitvoeringsprogramma 2015-2019 impliciet aangegeven om risicovollere activiteiten te willen ondernemen. Daarom heeft de provincie vanaf 2015 het risicomanagement verder geïntensiveerd. Dit is verwerkt in de nieuwe Nota Risicomanagementbeleid 2017, welke op 13 december 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Ten opzichte van de vorige periode zijn er, als gevolg van deze intensivering, meer risico’s geïdentificeerd en tegelijkertijd beter beheersbaar gemaakt. In de Nota reserves en voorzieningen 2015-2019 is een bandbreedte voor de weerstandsratio opgenomen van 1,1 tot 2,0. Door het gestegen risicoprofiel en de lagere weerstandscapaciteit is de weerstandsratio (dekkingsgraad) de afgelopen jaren gedaald. Om die reden heeft Provinciale Staten bij de vaststelling van de Zomernota 2017 besloten het voordelig saldo van
€ 5 mln. in te zetten ter versterking van het weerstandsvermogen (en daarmee de weerstandsratio).

Eind 2017 ligt de weerstandsratio op 1,4 en daarmee binnen de vastgestelde bandbreedte.

Samenstelling college van Gedeputeerde Staten

De samenstelling van het college (inclusief bijbehorende portefeuille) was in 2017 als volgt:

Naam

Portefeuille

Dhr. L. (Leen) Verbeek    

Commissaris van de Koning

Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met in portefeuille: Raad van Europa, Integriteit, Lobby, Rijkstaken (samenwerking in de provincie, werkbezoeken gemeenten, burgemeesterszaken, Koninklijk huis, KO’s, bezwaarschriften & klachten en veiligheid), Veiligheidsregio’s, P&O, Inkoop en aanbesteding, Facilitaire zaken, Archiefinspectie en Coördinatie IFA.

Dhr. J. (Jaap) Lodders

Gedeputeerde met in portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Mobiliteit (exclusief OV), Amsterdam Lelystad Airport, OMALA (inclusief Airport Garden City C.V.), Schaalsprong Almere/RRAAM, IJsseldelta-Zuid, Rijksvastgoedbedrijf, Water, Sport, IPO BAC Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer, IPO BAC Mobiliteit en 1e loco commissaris van de Koning.

Dhr. J.N.J. (Jan-Nico) Appelman

Gedeputeerde met in portefeuille: Economische Zaken, Maritieme Strategie, Flevokust Haven, Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland, Kornwerderzand, Landbouw en Visserij, Nieuwe Natuur, Floriade, Hoger onderwijs, OMALA (inclusief Airport Garden City C.V.), Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V., Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland, IPO BAC Regionale Economie, Bestuurlijk Overleg Platform Economie MRA en 2e loco commissaris van de Koning.

Dhr. M. (Michiel) Rijsberman

Gedeputeerde met in portefeuille: Recreatie en Toerisme, Gebiedspromotie, Nationaal Park Nieuw Land, Kunst en cultuur, Europa (Comité van Regio’s, Coördinatie Interreg en Assembly of European Regions), Markermeer-IJmeer, Flevolandse samenwerkingsagenda, Bestuurlijke vernieuwing, Verbonden partijen, Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht (IBT), Digitale infrastructuur buitengebied, Communicatie en ICT, Huis van de Nederlandse Provincies, IPO BAC Cultuur en 3e loco commissaris van de Koning.

Dhr. A.M. (Ad) Meijer

Gedeputeerde met in portefeuille: Financiën, Klimaat en energie, Openbaar Vervoer, Samenleving (zorg), Vitaal Platteland (inclusief POP3 en Fonds leefbaarheid landelijk gebied), Natuur en Landschap, IPO-bestuur, Milieu,Vergunningverlening/ toezicht/ handhaving (VTH), DE-on, IPO BAC Vitaal Platteland, IPO BAC VTH, IPO BAC Financiën en E-provincies, IPO BAC Energie, Alliander N.V., N.V. Afvalzorg Holding, N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, Vitens N.V., Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en 4e loco commissaris van de Koning.

Dhr. T. (Tjeerd) van der Wal

Provinciesecretaris / algemeen directeur

Gedeputeerde Staten van Flevoland verrichten naast hun bestuurlijke functie een aantal nevenfuncties. Zie voor een volledig overzicht: www.flevoland.nl