Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Een versterkte effectiviteit van het openbaar bestuur

Ga terug

Een versterkte effectiviteit van het openbaar bestuur

Doel (2015-2019)
Een versterkte effectiviteit van het openbaar bestuur.

Doelrealisatie
De effectiviteit van het openbaar bestuur is toegenomen.

Activiteiten

 • We hebben opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de gezamenlijke opgaven van de Flevolandse gemeenten en de provincie en om na te gaan welke (strategische) opties daaruit volgen. Tijdens diverse gezamenlijke en individuele bijeenkomsten zijn samenwerkingsonderwerpen en regionale ontwikkelingen geagendeerd (UP 8.5.1).
 • We hebben in onze Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) een onderdeel ‘open overheid’ opgenomen. In dit kader wordt, in samenwerking met een aantal Flevolandse gemeenten en het waterschap gewerkt aan een platform voor open data. Daarnaast haken we met MAB in op nieuwe interprovinciale initiatieven op dit gebied (UP 8.5.3).
 • Met de intervisiegroep Planning en control en de commissie Bestuur hebben we gesproken over de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. De Perspectiefnota 2017 hebben we op een andere leest geschoeid om het debat op hoofdlijnen in de Staten te kunnen voeren. Daarnaast is besloten de Zomernota in 2018 te vervroegen. Er is een traject opgestart om in samenspraak met de Staten de toepassing van indicatoren in de P&C-documenten te versterken (UP 8.5.2). Zie ook programmaonderdeel 8.5 Bedrijfsvoering.
 • Aan de hand van een artikel 217a Provinciewet onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren naar de samenwerkingsrelatie tussen Provinciale Staten en het college hebben we over de versteviging van deze samenwerking doorgesproken tijdens de statenconferentie. De uitwerking van gemaakte afspraken loopt nog. Een nieuw onderzoek naar het huidige en toekomstige financieringsinstrumentarium hebben we in het najaar opgestart.
 • Het onderwerp integriteit heeft de commissaris regelmatig besproken in overleggen met colleges, raden en burgemeesters. Daarbij heeft hij expliciet gewezen op het belang van integriteit, mede in het licht van de komende raadsverkiezingen. Ook wij hebben als college aandacht besteed aan integriteit.
 • We hebben de bestuurlijke ontwikkelingen met de colleges van de gemeenten afzonderlijk besproken. Daarnaast legt de commissaris minimaal een keer in de twee jaar een ambtsbezoek af aan de gemeenten. Met de gemeenteraad en het college is hij in gegaan over hoe het loopt in de gemeente en wat er zowel inhoudelijk als bestuurlijk speelt. In 2017 heeft hij Lelystad, Noordoostpolder en Urk bezocht. Het ontwikkeltraject met Urk dat hij samen met de burgemeester heeft opgestart heeft de commissaris eind 2017 voor wat betreft zijn rol afgesloten.
 • We hebben alle wettelijke provinciale veiligheidstaken in kaart gebracht.
 • De aangetrokken adviseur integrale veiligheid is begonnen met het bouwen en onderhouden van een netwerk met alle partners op het gebied van veiligheid (zoals de Veiligheidsregio, politie, waterschap, provincies, ministeries en gemeenten).
 • We hebben het initiatief genomen om aandacht te besteden aan veiligheidsaspecten van diverse projecten in Flevoland, zoals de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport en de havenontwikkelingen. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van een integraal operationeel veiligheidsplan.
 • Bij alle Flevolandse gemeenten is een inventarisatie gestart naar ondermijnende criminaliteit, met name naar knelpunten en kwetsbaarheden in de eigen organisatie en mogelijke maatregelen. Dit loopt door tot in begin 2018 en het wordt gecomplementeerd met de mogelijke risico’s voor de provinciale organisatie. Het Regionaal Informatie en Coördinatiecentrum ( RIEC) heeft ons op dit gebied ondersteuning gegeven.
 • Halverwege deze bestuursperiode hebben we in de Tussenbalans 2017 een voortgangsrapportage van het College uitvoeringsprogramma opgesteld; deze is gebruikt als inbreng voor de Perspectiefnota 2017.