Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Een solide financieel beleid en een efficiënte begroting

Ga terug

Een solide financieel beleid en een efficiënte begroting

Doel 2015-2019
Een degelijk en solide financieel beleid zodanig dat er jaarlijks een sluitende begroting wordt aangeboden en dat onze reserves op een verantwoord niveau blijven.

Doelrealisatie
Uit de financiële kengetallen zoals opgenomen in de jaarstukken 2017 (onderdeel IV Jaarrekening) en de Begroting 2018 (onderdeel IV Financiële begroting) blijkt dat de provincie over een gezonde financiële positie beschikt en de inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht zijn.

Activiteiten

  • Bij de uitvoering van ons financieel beleid hebben we de zeventien ‘Financiële uitgangspunten provincie Flevoland’ toegepast, zoals die zijn opgenomen in het Coalitieakkoord 2015-2019.
  • We hebben ons risicomanagementbeleid geactualiseerd (Nota Risicomanagementbeleid 2017) en geïmplementeerd.
  • Op 8 november 2017 heeft Provinciale Staten de hernieuwde Financiële verordening provincie Flevoland 2018 vastgesteld.
  • We hebben ter verbetering van de sturing en verantwoording een perspectiefnota op hoofdlijnen geïntroduceerd.