Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

5. Energie, milieu en klimaat

Programma inleiding

Energieagenda
Via een programmatische aanpak is aan de opgave Duurzame Energie gewerkt, zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie en bijbehorende startnotitie. Het programma Duurzame Energie wordt in de loop van 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. In 2017 lag de focus op één van de uitvoeringsstrategieën, namelijk de Flevolandse Energieagenda. De Flevolandse Energieagenda, opgesteld met 16 regionale partners, is het resultaat van verbinding met de regio en ontwikkelingen om ons heen. In december 2017 is hierover bestuurlijke overeenstemming bereikt. Het beschrijft de gedeelde ambitie. Ook bevat de agenda afspraken over een gezamenlijke strategie en wijze van samenwerking. In de volgende fase (eerste half jaar 2018) volgt een proces van bottum-up invulling (projecten en maatregelen) door de partners.
Daarnaast is gewerkt aan andere uitvoeringsstrategieën zoals de uitvoering van het Regioplan Windenergie en het opstellen van beleid ten behoeve van zonne-energie.

Regioplan Windenergie
We zien het afgelopen jaar goede voortgang in de ontwikkeling van windinitiatieven. Het vaststellen van het inpassingsplan voor het windpark Zeewolde was een belangrijke mijlpaal voor de daadwerkelijke realisatie van het eerste windpark uit het Regioplan Windenergie. Belangrijke aandachtspunten blijven de hoogtebeperking vanuit de luchthaven en het realiseren van de volledige saneringsopgave.

Goede milieukwaliteiten koesteren
Flevoland kan zich nog steeds gelukkig prijzen met zijn goede milieu. Dat draagt er aan bij dat het in Flevoland prettig wonen, werken en recreëren is. Die goede uitgangspositie verdient bescherming. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig hebben ingepast, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij hebben we ingezet op kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie, die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat en waarbij tenminste wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Maatschappelijk effect

De bewoners en bedrijven van Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot vermindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid
Flevoland produceert in 2020 evenveel hernieuwbare energie als door bewoners, bedrijven en instellingen exclusief transport aan energie wordt gebruikt. Er zijn eerste stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 inclusief transport. De leefomgevingskwaliteit is goed afgewogen bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimte.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

De Omgevingsdienst Flevoland, & Gooi- en Vechtstreek heeft uitvoering gegeven aan onze wettelijke verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij draagt daarmee bij aan het behoud van een goede uitgangspositie van de omgevingskwaliteit.

Het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland heeft de financiële middelen voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen beheerd en er op toegezien dat de middelen enkel aan nazorg zijn besteed. Daarmee draagt zij bij aan het behoud van een goede uitgangspositie voor de omgevingskwaliteit.

DE-on heeft, met behulp van een lening van de provincie, duurzame energie projecten mede mogelijk gemaakt. Daarmee heeft zij bijgedragen aan het bereiken van de doelen: energieneutraliteit in 2030 en het duurzaam benutten van de ondergrond.

Lasten

Begroot 2017 € 7.830
Realisatie 2017 € 7.262
Verschil € 568

VERDIEPING