Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017 op hoofdlijnen

Omvang resultaat

Omvang resultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 7,2 mln. positief. Hieronder is de opbouw van het resultaat weergegeven.

Opbouw resultaat
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten € 13,0 mln. lager dan de begrotingsraming na wijziging. Daarnaast is sprake van € 0,9 mln. lagere baten. Tenslotte is € 0,2 mln. meer toegevoegd aan de reserves en is € 4,8 mln. minder onttrokken. Hiermee ligt het resultaat € 7,2 mln. hoger dan geraamd.  

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

Totale lasten

154.676

160.827

191.984

178.936

13.048

Totale baten

-207.672

-187.763

-207.252

-206.342

-910

Saldo van baten en lasten

-52.997

-26.936

-15.268

-27.406

12.138

Toevoegingen reserves

78.935

65.028

82.523

82.679

-156

Onttrekkingen reserves

-31.670

-38.092

-67.255

-62.473

-4.783

Saldo van reservemutaties

47.265

26.936

15.268

20.206

-4.939

Bedragen x €1.000