Jaarverslag 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Algemeen

De provincie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur. De wegen hebben als primaire functie het regionale verkeer tussen de dorpen en steden af te wikkelen; een kerntaak van de provincie. De bermen bepalen mede het landschappelijk karakter van de provincie.
De vaarwegen betreffen de vaarwegbak, de oeverbeschoeiing, de afmeervoorzieningen (steigers) en de oevers langs vaarten (talud, plasberm en natuurvriendelijke oevers). In tabel 3.1 is opgenomen wat het provinciale areaal onder andere omvat.

Tabel 3.1: provinciaal areaal

Wegen

Weg

618 km

Fietspad

371 km

Rotondes

68 stuks

Bruggen (civiele kunstwerken)

113 stuks

Duikers (civiele kunstwerken)

95 stuks

Verkeerslicht locaties

38 stuks

Lichtmasten

2.218 stuks

Water

Vaarweg

169 km

Beweegbare bruggen

10 stuks¹²

Sluizen

11 stuks

Passantensteigers

29 stuks

Oeverconstructies

328 km

Natuurvriendelijke oevers

n.t.b.

Groen

Bermen, vlak en talud

1.140 hectare

Bos en sierbeplanting

113 hectare

Overige gronden

108 hectare

De kwaliteit van de provinciale infrastructuur (kapitaalgoederen), bestaande uit het wegennet en het vaarwegennet, wordt gewaarborgd door alle onderdelen op goede wijze in stand te houden. In stand houden is het dagelijks beheer (exploitatie), onderhoud (jaarlijks en niet-jaarlijks) en vervanging. Door een gestructureerde planmatige meerjaren aanpak zetten we de beschikbare middelen zo kostenefficiënt mogelijk in (assetmanagement). Dit wordt mede ondersteund door gebruik te maken van een integraal beheersysteem waarin onder andere schouwresultaten, inspectieresultaten en meldingen als basis dienen om afgewogen keuzes (programmering) te maken.  

12 Twee beweegbare bruggen van derden zijn bij de provincie in beheer en onderhoud.