Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Programma inleiding

Omgevingsvisie FlevolandStraks
Op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. De visie is tot stand gekomen met de inzet van meer dan zeventig partijen, die intentioneel hebben aangegeven samen met de provincie bij te willen dragen aan de realisatie van deze visie. Het draagvlak voor de visie bleek ook uit de ter inzage legging. Meer dan 80% van de inspraakreacties was positief en constructief van toon.
Met de vaststelling is het visiedeel van het Omgevingsplan uit 2006 vervangen. De Omgevingsvisie benoemt de prioritaire onderwerpen en de ambities voor de lange termijn inzet van de provincie (de opgaven). De opgaven zijn:

  • Het Verhaal van Flevoland
  • Krachtige Samenleving
  • Ruimte voor Initiatief
  • Regionale Kracht
  • Duurzame Energie
  • Circulaire Economie
  • Landbouw Meerdere Smaken

Naast de opgaven beschrijft de visie de wijze waarop de provincie haar rol als modern middenbestuur gaat vormgeven. Deze gaat uit van het credo van wederkerigheid: alleen door gezamenlijke inspanning met inwoners, private en maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden kunnen we Flevoland op adequate wijze voorbereiden op de toekomst. Hiernaast is de stap van “nee tenzij” naar “ja mits” een leidend thema. Na vaststelling van de visie is direct de derde fase gestart, die leidt tot uitvoering en realisatie. Hiervoor hebben Provinciale Staten acht startnotities vastgesteld.

Voorbereidingen voor de Omgevingswet
De Omgevingswet vraagt van alle overheden een zorgvuldige implementatie, zodat ondernemers en bewoners met ingang van 2021 ook daadwerkelijk kunnen profiteren van de vereenvoudiging van de regels. Voor de implementatie van de Omgevingswet in Flevoland is een plan van aanpak opgesteld. We hebben inbreng geleverd op de regelgeving van het Rijk en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en ingezet op de regionale ketensamenwerking in Flevoland. De uitgangspunten voor samenwerking – om te komen tot het werken als één overheid, zijn in de bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland afgestemd tussen provincie, gemeenten, waterschap, OFGV, brandweer en GGD. Vanuit Flevoland zijn presentaties gegeven bij landelijke workshops, bij de Unie van Waterschappen en het IPO over hoe overheden in Flevoland met elkaar samenwerken bij de invoering van de Omgevingswet.

Inhoudelijk is een start gemaakt met de technische en beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving naar de instrumenten van de Omgevingswet (programma’s en omgevingsverordening). Met de beleidsarme omzetting worden bestaand beleid en regelgeving, dat nu nog is weergegeven in meerdere documenten, omgevormd naar de instrumenten van de Omgevingswet en wordt ‘de basis op orde’ gebracht. Waar beleid en regelgeving relevant zijn voor de opgaven van de Omgevingsvisie wordt dit meegenomen in de beleidsactieve omzetting van beleid in het kader van het opstellen van programma’s voor de opgaven van de omgevingsvisie.  

Overheidsparticipatie     
In het Coalitieakkoord 2015-2019 staat: ‘Flevoland verdient een overheid die zich open opstelt naar de samenleving, die de dialoog zoekt met haar inwoners, die ontvankelijk is voor nieuwe ideeën, die uitnodigt en meedenkt.’ Om deze houding als provinciale overheid waar te maken, wordt aangehaakt bij goede ideeën uit de samenleving waarbij de provincie kan helpen om die ideeën om te zetten in concrete resultaten. Daarbij wordt gezocht naar onderwerpen die aansluiten bij het takenpakket van de provincie. Dit is onder andere gebeurd in het proces van de Omgevingsvisie. De provincie gaat dit samen met onder andere de gemeenten en het waterschap verder oppakken in het kader van de opgave ‘Ruimte voor initiatief’.

Ruimtelijke Visie Werklocaties
Het overaanbod aan werklocaties in Flevoland is significant verminderd omdat de gemeenten plannen voor nieuwe locaties geschrapt hebben en/of bestaande werklocaties hebben getransformeerd in een andere bestemming. De harde planvoorraad bedrijventerreinen is ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2014) met een derde verminderd (van 722 ha. naar 489 ha.). Hierdoor zijn gemeenten gekomen tot een aanbod van werklocaties waar meer vraag naar is. Dit en de (economische) factoren die hebben bijgedragen aan de toegenomen uitgifte ten opzichte van de vergelijkingsperiode heeft zich in 2017 vertaald in een historische uitgifte van 63 ha. en reserveringen voor 25 ha. bedrijventerrein, waar de uitgifte over de periode 2002-2016 gemiddeld op 29 ha. per jaar lag. Gemeenten lopen hierdoor minder financiële risico’s en de ruimte op werklocaties wordt zorgvuldiger benut.

Water- en bodembewustzijn
Het klimaat verandert, de verwachting is dat er meer en meer heftige buien gaan vallen. De sloten, tochten en vaarten in Flevoland moeten voldoende ruimte blijven bieden aan al dat water. Maar we hebben ook te maken met een dalende bodem, een daling die de komende vijftig jaren nog doorzet. Dit heeft als gevolg dat er bij neerslag minder ruimte is om water in de sloten, tochten en vaarten op te vangen. Water en bodem hebben we veel meer als één systeem benaderd. Hiermee zijn kansen gecreëerd om de nadelige gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling op te vangen.

Maatschappelijk effect

Behoud van het gevarieerde aanbod van de leefomgeving door een evenwichtige en duurzame doorontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied als aandeel aan de regionale ontwikkeling.

Effect van ons beleid
Er is goed afgewogen waar voor welke ontwikkelingen ruimte is in Flevoland en dat is helder en makkelijk te vinden voor alle betrokkenen.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft uitvoering gegeven aan onze wettelijke verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van water. Zij droeg daarmee bij aan het doel van het behoud van een robuust watersysteem.

Lasten

Begroot 2017 € 3.185
Realisatie 2017 € 2.561
Verschil € 624

VERDIEPING