Jaarverslag 2017

Balans

Balans

Balans

Tabel 3.1: Balans

Activa

2017

2016

Passiva

2017

2016

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

21.066

19.673

 • Investeringen met economisch nut

25.786

15.731

 • Bestemmingsreserves

213.432

188.887

 • Investeringen met maatschappelijk nut

79.136

60.550

 • Gerealiseerd resultaat

7.201

5.732

Totaal materiële vaste activa

104.922

76.281

Totaal eigen vermogen

241.699

214.292

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

32.730

29.278

 • Deelnemingen

1.166

1.166

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen (art. 1a wet Fido)

23.900

27.200

 • Deelnemingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

11.970

10.948

Overige langlopende leningen

2.350

2.350

Totaal financiële vaste activa

40.386

42.664

Totaal vaste activa

145.308

118.945

Totaal vaste passiva

274.429

243.570

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

25.132

19.106

 • Overige schulden

10.112

11.975

 • Verstrekte kasgeldleningen

500

1.567

 • Rekening-courant verhouding Rijk

130.909

155.741

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

2.385

1.008

 • Transitorische verplichtingen

11.013

11.323

Totaal uitzettingen

158.926

177.422

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

10.883

36.396

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

2.231

972

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

1.844

3.387

Totaal overlopende passiva

24.127

48.691

Overlopende activa

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

2.590

4.482

Totaal vlottende activa

163.360

185.291

Totaal vlottende passiva

34.239

60.666

Totaal activa

308.668

304.236

Totaal passiva

308.668

304.236

Gewaarborgde geldleningen

816

3.002

Bedragen x € 1.000