Jaarverslag 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Algemeen

De provincie heeft in het College uitvoeringsprogramma 2015-2019 (CUP) ambities geformuleerd en wil haar doelstellingen realiseren. In een aantal gevallen zijn er risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat die doelen niet of niet geheel kunnen worden gerealiseerd. Deze risico’s zijn opgenomen in het jaarverslag van deze jaarstukken. In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële effecten van de risico’s die de provincie loopt op te kunnen vangen. Risico’s waarvoor voorzieningen zijn getroffen of waarmee al rekening is gehouden binnen specifieke reserves of stelposten in de begroting/jaarrekening, worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt tweemaal per jaar (bij begroting en jaarstukken) geactualiseerd.

Korte samenvatting
Het actief toepassen van risicomanagement draagt bij aan het lerend vermogen (risico’s worden sneller geïdentificeerd en beter ingeschat) en maakt ook dat er meer aandacht wordt besteed aan het beheersbaar maken en houden van risico’s. Deze ontwikkelingen kunnen zowel een opwaarts als een neerwaarts effect hebben op de hoogte van het risicoprofiel. De hoogte van het weerstandsvermogen is naast het risicoprofiel afhankelijk van de belastingcapaciteit, de vrije ruimte binnen de Algemene reserve en de stelpost Onvoorzien.

Deze paragraaf borduurt voort op de versie uit de Programmabegroting 2018, zijnde de laatst uitgevoerde actualisatie. Vergeleken met de Begroting 2018 is het risicoprofiel in de Jaarstukken 2017 toegenomen van € 14,6 mln. tot € 16,4 mln. De weerstandsratio bedraagt 1,4 en ligt daarmee binnen de door Provinciale Staten vastgestelde bandbreedte van 1,1 tot 2,0 (Nota reserves en voorzieningen 2015-2019).

Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2017-2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met vijf nieuwe uitgangspunten op het gebied van risicomanagement. In navolging hiervan heeft Provinciale Staten in december 2017 de Nota Risicomanagementbeleid 2017 vastgesteld, waarin deze uitgangspunten verder zijn uitgewerkt. Dit vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deze paragraaf.