Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Bevorderen strategisch gestuurde agendering Provinciale Staten

Ga terug

Bevorderen strategisch gestuurde agendering Provinciale Staten

Doel (c)
Bevorderen van strategische agenderings- en planningsinstrumenten ten behoeve van sturing op de agenda van Provinciale Staten.

Doelrealisatie
In 2017 zijn de agendacommissies van de statencommissies beter in positie gebracht ten opzichte van voorgaande jaren. De planning van de agendacommissies is als vast onderdeel in het vergaderschema opgenomen en de agendacommissies zijn actiever geworden in het  benutten van de instrumenten uit het Reglement van Orde , zoals de  memo’s agendacommissie en de Lijst ingekomen stukken (LIS).
De Lange Termijn Planningen van de statencommissies en Provinciale Staten vormen de basis voor agendering. Naast sturing door de agendacommissies, zijn rond enkele majeure dossiers aparte begeleidingscommissies gecontinueerd, dan wel gestart. Het betreft de werkgroep Europa en begeleidingscommissies voor de dossiers Oostvaardersplassen, Nieuwe Natuur en de Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Activiteit
Ten behoeve van onderlinge afstemming tussen de statencommissies, is in 2017 het gezamenlijke overleg van commissievoorzitters en commissiegriffiers gecontinueerd.