Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

8.4 Onvoorzien en stelposten

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

0

3.683

533

0

533

Baten

0

0

0

0

0

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-saldo

1. Stelpost Nieuw beleid

133

0

133

2. Stelpost Onzekerheden perspectiefnota

400

0

400

Bedragen x € 1.000, - = nadeel

Toelichting
1. Stelpost Nieuw beleid
In de ontwerpbegroting was voor nieuw beleid in 2017 een bedrag beschikbaar van € 2,12 mln. In de loop van het jaar zijn door Provinciale Staten diverse besluiten genomen waardoor de raming na wijziging ten tijde van de Zomernota 2017 nog € 0,13 mln. bedroeg. Op dit bedrag is nadien geen beroep meer gedaan.
2. Stelpost Onzekerheden perspectiefnota
In de ontwerpbegroting was voor begrotingsonzekerheden een bedrag opgenomen van € 0,82 mln. In de loop van het jaar zijn door Provinciale Staten diverse besluiten genomen waardoor de raming na wijziging ten tijde van de Zomernota 2017 nog € 0,4 mln. bedroeg. Op dit bedrag is nadien geen beroep meer gedaan.