Jaarverslag 2017

Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(inclusief directe personele lasten)

Rekening
2017

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

482

3.9 Water, overige baten en lasten

563

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

764

8.1 Ruimtelijke ordening

2.526

8.2 Volkshuisvesting

65

Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

4.400

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

8.987

5.3 Beheer flora en fauna

484

5.9 Natuur, Overige baten en lasten

-27

6.3 Kennis en innovatie

57

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

97

Totaal 2 Landelijk gebied en natuur

9.598

3 Economie

6.3 Kennis en innovatie

984

6.4 Recreatie en toerisme

0

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

4.559

Totaal 3 Economie

5.543

4 Cultuur, samenleving en sport

7.1 Cultuur

8.261

7.2 Maatschappij

2.081

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

748

0.6 Overhead

116

Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport

11.206

5 Energie, milieu en klimaat

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

6

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

3.5 Kwaliteit grondwater

198

4.1 Bodembescherming

1.380

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.268

4.6 Duurzaamheid

1.065

4.9 Milieu, overige baten en lasten

661

5.2 Beheer natuurgebieden

0

5.9 Natuur, overige baten en lasten

339

7.1 Cultuur

50

8.1 Ruimtelijke ordening

370

Totaal 5 Energie, milieu en klimaat

8.338

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

39.781

2.2 Waterwegen

3.265

2.3 Openbaar vervoer

32.653

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

1.740

3.1 Waterkeringenten

106

Totaal 6 Mobiliteit

77.546

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

1.055

5.9 Natuur, overige baten en lasten

72

6.2 Logistiek

288

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

20.777

8.3 Stedelijke vernieuwing

41

Totaal 7 Gebiedsontwikkeling

22.233

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0

0.1 Uitkering provinciefonds

0

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

0

0.3 Geldleningen en uitzettingen

612

0.4 Deelnemingen

0

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

0

0.7 Vennootschapsbelasting

0

0.8 Mutaties reserves

82.678

1.1 Provinciale Staten

1.879

1.2 Gedeputeerde Staten

1.297

1.3 Kabinetszaken

3

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

0

1.6 Openbare orde en veiligheid

83

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.108

3.9 Water, overige baten en lasten

184

4.4 Vergunningverlening en handhaving

0

5.9 Natuur, overige baten en lasten

990

6.1 Agrarische aangelegenheden

913

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

1.539

0.6 Overhead

31.464

Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur

122.751

Baten per programma naar taakveld

Rekening
2017

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

-526

3.9 Water, overige baten en lasten

-25

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-21

8.1 Ruimtelijke ordening

-60

Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

-633

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

-13

5.9 Natuur, overige baten en lasten

38

Totaal 2 Landelijk gebied en natuur

25

5 Energie, milieu en klimaat

3.5 Kwaliteit grondwater

0

4.1 Bodembescherming

-421

4.4 Vergunningverlening en handhaving

6

4.6 Duurzaamheid

-11

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-92

8.1 Ruimtelijke ordening

-132

Totaal 5 Energie, milieu en klimaat

-649

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-2.524

2.2 Waterwegen

-83

2.3 Openbaar vervoer

-31.850

29 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten

-46

Totaal 6 Mobiliteit

-34.503

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

-358

6.2 Logistiek

0

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-966

Totaal 7 Gebiedsontwikkeling

-1.323

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-94.278

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-70.012

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-426

0.4 Deelnemingen

-312

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

-1.015

0.8 Mutaties reserves

-62.473

0.9 Resultaat

7.201

1.2 Gedeputeerde Staten

-30

6.1 Agrarische aangelegenheden

-86

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-873

0.6 Overhead

-2.227

Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur

-224.531

Bedragen x € 1.000