Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

6. Mobiliteit

Programma inleiding

Mobiliteit en Ruimte    
In samenwerking met gebiedspartners hebben we het programma Mobiliteit & Ruimte opgesteld en is het programma voor inspraak door Provinciale Staten vrijgegeven. Het programma geeft een goed beeld van waar de komende jaren investeringen in de provincie plaatsvinden en vormt zo een sluitstuk op ons  provinciaal mobiliteitsbeleid. De vorm die we voor het programma hebben gekozen geeft de flexibiliteit om op actuele zaken inzet te plegen en maakt het daarmee goed mogelijk om de uitvoering samen met verschillende partners op te pakken. Begin 2018 is het programma voor definitieve vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.

Op weg naar innovatie binnen het openbaar vervoer
In 2017 zijn een aantal positieve stappen gezet voor het in uitvoering brengen van de OV-visie Flevoland. Naar aanleiding van de werkconferentie is voor de Noordoostpolder een onderzoek gestart gericht op de verbetering van het busvervoer in Noordelijk Flevoland. Om voor de reiziger het gebruik van het OV in Flevoland te vergemakkelijken is in 2017 een nieuw OV-tarievenstelsel ingevoerd.

Op gebied van nieuwe OV-concessies hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. In Almere is in december de nieuwe concessie gestart. Opvallend bij deze concessie zijn de nieuwe routeringsborden die in straatbeeld zijn opgenomen. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van een aanbesteding voor de hoogwaardige OV ontsluiting van Amsterdam Lelystad Airport. Binnen het verband van OV Oost is een verkenning gestart naar mogelijkheden voor het gezamenlijk aanbesteden van OV-concessies in Flevoland, Gelderland en Overijssel.

Maatschappelijk effect

Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid
De bereikbaarheid van Flevoland is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren. De kwaliteit van het openbaar vervoer is op peil gehouden.

Programmaonderdeel en doelen

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Lasten

Begroot 2017 € 71.494
Realisatie 2017 € 70.955
Verschil € 539

VERDIEPING