Jaarverslag 2017

Financiering

Algemeen

Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) stellen voorwaarden aan het financieringsgedrag van provincies. Deze regelgeving vormt de basis voor het door Provinciale Staten vastgestelde Treasurystatuut provincie Flevoland.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de treasuryfunctie van de provincie. De treasury-activiteiten zijn gericht op de financiering van de activiteiten die binnen de provincie worden uitgevoerd ter realisatie van het beleid en de bedrijfsvoering. De belangrijkste activiteit van de treasuryfunctie is het uitzetten van overtollige of het aantrekken van benodigde middelen. De basis hiervoor vormt een (meerjarige) liquiditeitenplanning voor de periode van 10 jaar.