Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

De luchthaven is operationeel 

Ga terug

De luchthaven is operationeel 

Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
Doel (2015-2019)

De luchthaven Amsterdam Lelystad Airport is operationeel; de faciliteiten en de benodigde infrastructuur zijn gereed.

Doelrealisatie
Vervolgstappen zijn gezet in de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport.

Activiteiten

 • We hebben deelgenomen aan de Alderstafel Lelystad, de Omgevingsraad Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad (CROLL). Op verzoek van de CROLL is onder leiding van de provincie het proces in gang gezet om te komen tot organisatie van de klachtenbehandeling voor vliegverkeer van en naar Lelystad Airport.
 • We hebben meegewerkt aan het vinden van een toekomst vaste locatie buiten Flevoland voor het bestaande zweefvliegterrein in Biddinghuizen. We hebben de zweefvliegclub in contact gebracht met de provincie Gelderland, waarmee nu een toekomst vaste locatie in Nunspeet wordt onderzocht.
 • Via OMALA hebben we het bedrijfsleven gestimuleerd zich te vestigen op Lelystad Airport Businesspark. Zo is aan Inditex in de eerste helft van 2017 35 hectare grond verkocht voor de bouw van een global distributiecentrum en later dat jaar nog 2,5 hectare voor een strijkcentrale.
 • We hebben ingezet op de ontwikkeling van (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijvigheid rondom de luchthaven. Het ROC van Amsterdam, het ROC van Flevoland, Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, Luchtvaart Themapark Aviodrome, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben eind september de overeenkomst 'SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport' ondertekend. De onderwijsportfolio bevat 4 onderdelen: Leisure & Hospitality, MRO, Airport Services en Logistiek.
 • We hebben ingezet op verdere verkenning en ontplooiing van economische kansen, onder meer door deelname aan bovenregionale netwerken zoals de Amsterdam Airport Area (AAA).
 • We hebben het gebruik van Europese fondsen (EFRO, INTERREG) voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en Lelystad Airport Businesspark gestimuleerd en gefaciliteerd (UP 8.3.3). Een innovatief pilotproject (PowerParking) wordt uitgevoerd om (grootschalige) parkeerterreinen in te gaan zetten als lokale, duurzame energiecentrale.
 • We hebben een goede inpassing van Amsterdam Lelystad Airport in de leefomgeving met betrekking tot gezondheid en milieu bewaakt (UP 7.5.1). Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben in juni gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven. De provincie heeft op verzoek van de CROLL het oprichten gecoördineerd van een gezamenlijk geluidmeetnetwerk in de regio door de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde, NOP, Lelystad Airport en provincie.
 • We hebben het Faunabeheerplan voor het luchthaventerrein gevalideerd en onderdelen van het Faunabeheerplan Flevoland geactualiseerd. Binnen de 6 kilometer zone wordt een vogelmonitoringonderzoek uitgevoerd.
 • We hebben ons ingezet voor een hoogwaardige OV verbinding naar de luchthaven ter uitvoering van het convenant tussen Rijk, provincie en gemeente Lelystad over de bereikbaarheidsmaatregelen (MOBLA) (UP 7.5.2).
 • We hebben de inzet van Amsterdam Lelystad Airport bij het bereiken van een zo hoog mogelijke ambitie op het punt van duurzaamheid ondersteund en gestimuleerd (UP 7.5.3). Met gebiedspartners, onderzoeks- en kennisinstellingen is tijdens een oriëntatiesessie gesproken over mogelijkheden voor onderzoek en pilots op en nabij de luchthaven gericht op duurzaamheid en innovatie.
 • We hebben gezamenlijk met de luchthaven, OMALA en andere gebiedspartners aan een programma duurzame ontwikkeling gewerkt (UP 7.5.4). Het grote aantal duurzame projecten en plannen is samen met gemeente Lelystad, Lelystad Airport en OMALA beschreven in de duurzaamheidsnotitie Lelystad Airport.
 • We hebben aanvullende investeerders voor OMALA gezocht en gevonden (UP 7.5.5), met de participatie van Schiphol Real Estate (SRE) in Flight District (kavel grenzend aan de luchthaven).


Risico’s

 • Het risico dat Amsterdam Lelystad Airport later dan in 2019 operationeel is, heeft zich voorgedaan. We blijven in overleg met betrokken partijen (Amsterdam Lelystad Airport, ministerie en gemeente Lelystad) en vertrouwen erop dat Amsterdam Lelystad Airport zo snel als mogelijk en verantwoord open kan.
 • Het risico dat de ontwikkeling van OMALA vertraagt, heeft zich niet gemanifesteerd.