Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

De overslaghaven Flevokust is operationeel

Ga terug

De overslaghaven Flevokust is operationeel

Rijksvastgoed
Doel (2015-2019)
Het leeggekomen rijksvastgoed in Lelystad is gevuld met nieuwe activiteiten die passen binnen gezamenlijk (Rijk, provincie, gemeente) geformuleerde voorkeursscenario’s.

Doelrealisatie
Vervolgstappen zijn gezet om het leeggekomen rijksvastgoed in Lelystad te vullen met nieuwe activiteiten die passen binnen gezamenlijk (Rijk, provincie, gemeente) vastgestelde voorkeursscenario’s.

Activiteiten

  • We hebben de vastgestelde voorkeursscenario’s voor het RCE-gebied, Hanzepark en Lelycentre uitgewerkt.
    • Het gebouw van het Scheepsarcheologisch museum plus terrein is verkocht voor de verdere ontwikkeling van Bataviastad.
    • Voor het Lelycentre is een gebiedsvisie opgesteld. De transitie van de eerste gebouwen is gestart. De transitiemogelijkheden van (delen van) de twee rijksgebouwen in het gebied naar woon/werk combinaties zijn in beeld gebracht.
    • Voor de panden in het Hanzepark worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen die binnen het voorkeursscenario passen.
  • We hebben op basis van voortgangsrapportages periodiek overlegd met het Rijksvastgoedbedrijf over de gehele verzameling aan dossiers waar Rijksvastgoedbedrijf en provincie elkaar ontmoeten.
  • We hebben de samenwerking tussen gemeente, provincie en Rijksvastgoedbedrijf met een jaar verlengd tot en met 2018.