Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie is ontwikkeld

Ga terug

Toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie is ontwikkeld

Doel (2015-2019)

Toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie is ontwikkeld.

Doelrealisatie

Vervolgstappen zijn gezet om te komen tot toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie.

Activiteiten

  • We hebben de provinciale eigendommen in het voormalig plangebied OostvaardersWold beheerd door zorg te dragen voor onder andere onderhoud en verpachting.
  • We hebben de compensatieverplichtingen (totaal 365 ha) voor onder meer de Hanzelijn, verbreding A6 en foerageergebieden beheerd, door in de realisatieovereenkomsten de compensatieverplichtingen op te nemen.
  • We hebben de projecteigenaren bij het concretiseren van de gehonoreerde projecten Nieuwe Natuur geholpen (UP 7.8.1).
  • We hebben blijvend de dynamiek in het programma Nieuwe Natuur gefaciliteerd en hebben ingespeeld op ontwikkelingen (UP 7.8.2).
  • We hebben de criteria die aan de projecten zijn gesteld bewaakt en we hebben de uitvoering van de gehonoreerde projecten Nieuwe Natuur gemonitord (UP 7.8.3).
  • We hebben intentie- en realisatieovereenkomsten met projecteigenaren gesloten, waaronder een realisatieovereenkomst voor het project Eemvallei-Zuid (inclusief de kralen Voedselbossen, Vliervelden en Speelwildernis).
  • De projecten Luierpark en Natuur op G38 zijn opgeleverd en financieel verantwoord.
  • Voor de projecten Urkerveld, Gouden Randen en Hollandse Hout zijn de benodigde gronden beschikbaar gekomen via de grondtransactie met Rijksvastgoedbedrijf. Daarbij zijn ook de gronden voor de eerste fase van de projecten Noorderwold en Eemvallei-Zuid beschikbaar gekomen.


Risico

Het risico dat de inzetbaarheid van de gronden niet toereikend is, heeft zich niet voorgedaan.