Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Oplossingen voor knelpunten in de bereikbaarheid zijn gerealiseerd of in voorbereiding

Ga terug

De oplossingen van knelpunten in de bereikbaarheid van Flevoland zijn gerealiseerd of in voorbereiding 

Doel (2015-2019)

De oplossing van de knelpunten in de bereikbaarheid van Flevoland wordt voorbereid, zodanig dat in 2019 alle knelpunten opgelost zijn of de voorbereidingen voor het oplossen ervan zijn afgerond.

Doelrealisatie

De voorbereidingen voor de grote projecten zorgen voor een kwalitatief en kostenefficiënt eindproduct dat bijdraagt aan goede bereikbaarheid en veiligheid.

Activiteiten

 • We hebben investeringsprojecten uit het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT jaarschijf 2017) uitgevoerd (UP 6.3.2):
 • de Passage Dronten is conform planning december 2017 op feestelijke wijze opengesteld voor verkeer;
 • de openstelling van de baanverdubbeling Waterlandseweg eind 2017 is vier maanden vertraagd vanwege een uitvoeringsfout van de aannemer.
 • Wij hebben de werkzaamheden voor de volgende jaarschijven (2018 t/m 2021) voorbereid, waar onder:
 • Ontsluitingsweg Amsterdam Lelystad Airport: het eerste deel van de Anthony Fokkerweg is opengesteld. Deze weg ontsluit het terminalterrein en de circuits. Voor het tweede deel van de Anthony Fokkerweg, die de A6 met een extra aansluiting verbindt met Amsterdam Lelystad Airport, is het inpassingsplan onherroepelijk geworden en zijn de gesprekken over de grondverwerving gestart. Begin 2018 wordt het definitief ontwerp afgerond.
 • Voorbereiding Hanzeweg (Roggebotsluis): we hebben gewerkt aan de planuitwerking van dit project dat tot doel heeft de doorstroming op de N307 te verbeteren via een ongelijkvloerse kruising N306/N307, een nieuwe brug bij Roggebot en de ombouw van de N307 tussen de N50 en Roggebot tot een 2x1 stroomweg met parallelwegen.
 • Voorbereiding reconstructie kruispunt Ganzenweg-Knardijk: dit project omvat het ombouwen van de huidige turborotonde tot een ongelijkvloerse aansluiting om de doorstroming te verbeteren. Op basis van ontvangen feedback op de voorkeursvariant zijn mogelijke optimalisaties verkend, heeft afstemming met de omgeving plaats gevonden en is de 1 e stap gezet voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
 • Voorbereiding Stedelijke Bereikbaarheid Almere: capaciteitsuitbreiding Hogering. Dit project beoogt de capaciteit van de Hogering uit te breiden door een verbreding van de hoofdrijbaan, de aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van parallelwegen. In 2017 is het voorlopig ontwerp vastgesteld en is gestart met het definitief ontwerp ten behoeve van het aanbestedingstraject.
 • Fietsroute Grote Trap: dit is een recreatief fietspad dat de provincie op verzoek van Provinciale Staten (motie) aanlegt als ontbrekende schakel tussen de fietsbrug over de A6 (Almere) en de fietsbrug over de Gooiseweg naar het Horsterwold (Zeewolde). Hiermee wordt de natuurstrook de Grote Trap toegankelijk gemaakt voor natuur beleving. Het is een gezamenlijk project van provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-Landschap. Onderdelen zijn de aanleg van een recreatief fietspad, het realiseren van natuurvriendelijke oevers en het verhogen van de ecologische waarde door de aanleg van nevengeulen en slikken. In 2017 is de ontwerpfase afgerond en is het project op de markt gezet t.b.v. de uitvoering.
 • Realisatie sluitend fietspadennet: zie 6.2 onder het doel ‘Het provinciale fietspadennetwerk is compleet en van goede kwaliteit’.
 • We hebben het convenant Bereikbaarheid Lelystad Airport (MOBLA) samen met het Rijk en de gemeente Lelystad (UP 6.4.3 en UP 7.5.2) uitgevoerd:
 • Voor de afstemming tussen bereikbaarheidsprojecten heeft de provincie de regie gevoerd.
 • We hebben de rol als concessiehouder voor de rechtstreekse busverbinding tussen treinstation Lelystad en de luchthaven van de gemeente overgenomen.
 • We hebben deelgenomen aan de verkenning van de verdubbeling van de A6 tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad.


Risico’s
Als onderdeel van het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte is een financieel meerjarenplanning opgesteld om de beschikbare middelen te monitoren en voorstellen voor projecten aan te toetsen. Daarbij is gelet op de financiële ontwikkelingen en de financieringsbronnen voor die ontwikkeling. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de (financiële) risico’s die we lopen op enkele grote infrastructurele projecten en de daarbij behorende beheersmaatregelen.