Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Kostenefficiënte instandhouding van infrastructuur

Ga terug

Kostenefficiënte instandhouding infrastructuur, zodat vlot en veilig verkeer op (vaar-)wegen mogelijk is

Doel 2016

De instandhouding van bestaande provinciale infrastructuur op de afgesproken kwaliteitsniveaus, zodanig dat vlot en veilig verkeer op alle provinciale wegen en vaarwegen mogelijk is.

Doelrealisatie

De provinciale infrastructuur is in stand gehouden op de afgesproken kwaliteitsniveaus, door gestructureerd en planmatig onderhoud uit te voeren. Goed onderhouden wegen en vaarwegen zorgden voor een goede doorstroming.

Activiteiten

  • Wij hebben de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waaronder jaarlijks onderhoud, gladheidbestrijding, calamiteitendienst, maaien bermen en bediening van bruggen en sluizen.
  • In het laatste kwartaal van 2017 is het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen aanbesteed. Als gevolg van de inbreng die we hebben ontvangen van diverse stakeholders is dit later dan voorzien. We hebben aanvullend onderzoek gedaan naar: second opinion verbreding Friese Sluis brug, verkenning noodzaak verbreding Voorstersluis brug, hergebruik en instandhouding leegstaande gebouwen bij bruggen en sluizen in het kader van watererfgoed en voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument Noordersluis.
  • We hebben uitvoering gegeven aan de projecten in het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI). De volgende projecten zijn afgerond en weer vrijgegeven aan de (vaar)weggebruiker:
  • Schokkerringweg (onderhoud verharding rijbaan);
  • Biddingringweg (onderhoud verharding rijbaan);
  • Nijkerkerpad (verbreding en onderhoud);
  • Zeewolderdijk (onderhoud verharding rijbaan en fietspad);
  • Hogering (onderhoud verharding gedeelten rijbaan en viaducten).

De vervanging van diverse trajecten oeverbeschoeiing Hoge Vaart en Lage Vaart wordt voorjaar 2018 afgerond. Verbreding en onderhoud van het Larserpad is doorgeschoven naar 2018 in verband met werkzaamheden rond Amsterdam Lelystad Airport.

  • Wij hebben de voorbereiding van de werkzaamheden van de volgende jaarschijven gecontinueerd of ter hand genomen.


Risico

Het risico van vertraging heeft zich niet voorgedaan.

Als onderdeel van het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte is een financieel meerjarenplanning opgesteld om de beschikbare middelen te monitoren en voorstellen voor projecten aan te toetsen. Daarbij is gelet op de financiële ontwikkelingen en de beschikbare financieringsbronnen voor die ontwikkeling. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de (financiële) risico’s die we lopen op enkele grote infrastructurele projecten en de daarbij behorende beheersmaatregelen.