Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Oplossingen voor knelpunten in de bereikbaarheid zijn gerealiseerd of in voorbereiding

Ga terug

De oplossingen van knelpunten in de bereikbaarheid van Flevoland zijn gerealiseerd of in voorbereiding

Doel (2015-2019)

De knelpunten in de bereikbaarheid van Flevoland zijn in 2019 alle opgelost of er zijn voorbereidingen getroffen voor het oplossen ervan.

Doelrealisatie

De meest urgente knelpunten zijn opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) 2018-2022. In de investeringsagenda wordt een doorkijk van noodzakelijke mobiliteitsinvesteringen voor de komende 10 jaar gegeven.

Activiteiten

  • We hebben het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en veel andere relevante partijen.
  • In het kader van het ‘Actieplan Smart Mobility Flevoland’ hebben we samen met betrokken partners de afwikkeling van het verkeer bij grote evenementen onderzocht. Op basis daarvan wordt bekeken welke maatregelen er op het gebied van doorstroming moeten worden getroffen (UP 6.3.5).
  • De Omgevingswet is uitgesteld waarmee de uitvoering van het nieuwe geluidskader ook vooruit moet worden geschoven. Het meetnet van verkeersintensiteiten is inmiddels wel uitgebreid zodat monitoring kan plaatsvinden (UP 5.6.1).
  • Wij hebben samen met andere overheden en bedrijfsleven het ‘Actieplan Smart Mobility Flevoland’ opgesteld. We zijn gestart hier uitvoering aan te geven. Hierbij richten wij ons op economische en maatschappelijke ontwikkelingen op het raakvlak met mobiliteit.
  • In het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte is een groot aantal doorstromingsknelpunten opgenomen. In 2018 zullen we hier een definitieve rapportage van maken (UP 6.3.1).
  • We participeren in de Vervoerregio Amsterdam, we beslissen met de partners en met behoud van eigen zeggenschap en identiteit over het instellen van de Vervoerregio Amsterdam (UP 6.3.4).  


Risico

De belangen en investeringsbereidheid van andere stakeholders kunnen afwijkend zijn van onze beleidsdoelen. Omdat het proces van totstandkoming van het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte gezamenlijk met de stakeholders is doorlopen, heeft dit risico zich niet voorgedaan.