Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

De verkeersveiligheid is verbeterd

Ga terug

De verkeersveiligheid is verbeterd

Doel (2015-2019)
De verkeersveiligheid is verbeterd.

Doelrealisatie

De onderstaande activiteiten zijn ingezet ter verbetering van de verkeersveiligheid. Ondanks deze maatregelen zijn er meer slachtoffers in het verkeer gevallen, een beeld dat past binnen de landelijke trend. We blijven ons inzetten om van de ‘nul een punt’ te maken.

Activiteiten

  • In het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte zijn de speerpunten en activiteiten opgenomen hoe we de verkeersveiligheid op provinciale wegen verder kunnen verbeteren. De thema’s zijn ‘snelheidsbeheersing’, ’alertheid in het verkeer’ en ‘duurzaam veilige weginrichting’.
  • We hebben een aantal gedrag beïnvloedende campagnes uitgevoerd die aansluiten bij landelijke campagnes.
  • We hebben een bijeenkomst verkeersveiligheid georganiseerd met als thema ‘alertheid in het verkeer’.
  • We hebben extra aandacht besteed aan het thema landbouwverkeer. De provincie heeft een meldpunt ingericht. Op basis van de meldingen worden verbeteringen doorgevoerd via het Programma Mobiliteit & Ruimte.
  • Bij de voorbereiding van projecten en tijdens de uitvoering hebben we aandacht besteed aan verkeersveiligheid door de keuze van voorzieningen en omleidingsroutes voor voetgangers, fietsers, automobilisten en overig verkeer. Via diverse communicatie uitingen is dit onder de aandacht van weggebruikers gebracht.
  • In het kader van het ‘Actieplan Smart Mobility Flevoland’ hebben we geïnventariseerd waar we in Flevoland intelligente (veiliger) verkeerslichten (i-VRI’s) kunnen gaan toepassen. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt (UP 6.6.1).


Risico

Gedragscampagnes (en innovatieve maatregelen) hebben niet altijd een duidelijk meetbaar effect. Echter voor de uitvoering hiervan blijkt breed maatschappelijk draagvlak te zijn (bijvoorbeeld alertheid in het verkeer).