Jaarverslag 2017

Balans

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

In onderstaande tabel is het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 weergegeven.

Tabel 3.7: Verloop financiële vaste activa in 2017                     

Boekwaarde per 1 januari
2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde per 31 december 2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen (a)

1.166

0

0

1.166

- overige verbonden partijen (b)

1.000

0

0

1.000

Leningen aan:

- openbare lichamen - art. 1a Wet Fido (c)

27.200

0

3.300

23.900

- deelnemingen

0

0

0

0

- overige verbonden partijen (d)

10.948

1.400

200

12.148

- voorziening Oninbare leningen (d)

0

-178

0

-178

Overige langlopende leningen (e)

2.350

0

0

2.350

Bedragen x € 1.000

In onderstaande tabellen worden de diverse posten gespecificeerd.

Tabel 3.8: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen                             

a. Deelnemingen (aandelen)

Boekwaarde per 1 januari
2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde per 31 december 2017

Alliander

201

0

0

201

Vitens N.V.

250

0

0

250

BV Afvalzorg Deponie

4

0

0

4

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.

114

0

0

114

OMALA N.V.

25

0

0

25

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

572

0

0

572

Bedragen x €1.000

Tabel 3.9: Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen             

b. Overige verbonden partijen

Boekwaarde per 1 januari
2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde per 31 december 2017

 Airport Garden City C.V.

1.000

0

0

1.000

Bedragen x €1.000

Tabel 3.10: Leningen aan openbare lichamen                     

c. Openbare lichamen

Boekwaarde per 1 januari
2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde per 31 december 2017

Lening u/g Gemeente Gorinchem

6.000

0

1.000

5.000

Lening u/g Gemeente Heemskerk

6.300

0

700

5.600

Lening u/g Gemeente Veenendaal

9.900

0

1.100

8.800

Lening u/g Gemeente Meierijstad

5.000

0

500

4.500

Bedragen x €1.000

Er zijn in 2017 geen nieuwe leningen verstrekt aan openbare lichamen. Voor de bestaande leningen hebben de aflossingen conform het reguliere aflossingsschema plaatsgevonden.
Tabel 3.11: Leningen aan overige verbonden partijen                     

d. Overige verbonden partijen

Boekwaarde per 1 januari
2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde per 31 december 2017

Airport Garden City C.V.

4.453

1.400

200

5.653

DE-on

6.495

0

0

6.495

Voorziening Oninbare leningen

0

-178

0

-178

Bedragen x €1.000

In 2017 zijn drie nieuwe rentedragende leningen, allen met een looptijd van één jaar, verstrekt aan Airport Garden City C.V. (100% dochter van deelneming OMALA N.V.) voor een totaalbedrag van € 1,4 mln.  Daarnaast heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 0,2 mln. De totaal uitstaande hoofdsom past binnen de met Airport Garden City C.V. gemaakte financieringsafspraken (maximale kredietfaciliteit van € 9,5 mln.). Uit voorzichtigheid is een deel van de lening DE-on voorzien voor een bedrag van € 0,178 mln.

Tabel 3.12: Overige langlopende geldleningen                     

e. Overige langlopende leningen

Boekwaarde per 1 januari
2017

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde per 31 december 2017

Lening Reedewaard

1.950

0

0

1.950

Lening Kredietbank Nederland MKB

400

0

0

400

Bedragen x €1.000

In 2014 is in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere een lening verstrekt aan Stichting Thuishaven voor de realisatie van het project Reedewaard. De betaling van tot op heden vervallen rente- en aflossingstermijnen is overeenkomstig de leenovereenkomst opgeschort.

Op 20 mei 2014 hebben Provinciale Staten besloten maximaal € 2 mln. beschikbaar te stellen aan de Stichting Kredietbank Nederland ten behoeve van het MKB Doorstartfonds Flevoland. De overeenkomst heeft een looptijd tot 30 juni 2019. Aflossing vindt plaats na beëindiging van het fonds.