Jaarverslag 2017

Balans

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Het verloop van de voorzieningen in 2017 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Tabel 3.19: Verloop voorzieningen                          

Boekwaarde per 1 januari 2017

Toe-voeging

Ont-trekking

Boekwaarde per 31 december 2017

Niet jaarlijks onderhoud:

- Infrastructuur

16.153

12.247

10.393

18.007

- Vestigingen

0

745

0

745

- NLE

0

783

19

764

- Provinciehuis

1.927

316

139

2.104

Totaal niet jaarlijks onderhoud

18.080

14.091

10.551

21.620

Grondwaterbeheer

874

0

70

804

Pensioenen (oud) leden GS (APPA)

7.653

65

174

7.544

Reorganisatie bedrijfsvoering

1.205

0

257

948

Garantstelling personeel NLE

1.466

0

0

1.466

Spaarverlof

0

348

0

348

Totaal overige verplichtingen

11.198

413

501

11.110

Bedragen x €1.000

De voorzieningen zijn in totaal met € 3,5 mln. gestegen. Met ingang van 2017 is er een voorziening voor niet jaarlijks onderhoud gevormd voor de vestigingen (voorheen steunpunten) en het overgenomen vastgoed NLE. De dotaties en onttrekkingen zijn gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen. Daardoor kan er in een jaar sprake zijn van hogere uitgaven (aanwending) dan dotaties, dit is inherent aan het karakter van dergelijke voorzieningen, welke bedoeld zijn om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren heen te verdelen.

In 2017 is een nieuwe voorziening Spaarverlof gevormd. In de CAO 2017-2018 is vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Conform het BBV is hiervoor een voorziening ingesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het aantal gespaarde verlofuren en bedraagt per 31 december 2017 € 348.000.  


Voor een nadere toelichting op het doel van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze jaarstukken. Hierin zijn tevens de voorzieningen weergegeven die conform de voorschriften van het BBV gesaldeerd zijn met de activa (voorzieningen voor oninbare vorderingen en de voorziening Gronden OostvaardersWold).