Jaarverslag 2017

Balans

Vlottende activa

Vlottende activa

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar zijn in onderstaande tabel gespecificeerd.                              

Tabel 3.13: Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar                

Boekwaarde per
31 december 2017

Boekwaarde per 31 december 2016

Vorderingen op openbare lichamen

25.132

19.106

Verstrekte kasgeldleningen

500

1.567

Rekening-courant verhouding Rijk

130.909

155.741

Overige vorderingen

2.881

1.043

Af: voorziening wegens oninbaarheid overige vorderingen

-496

-35

Bedragen x €1.000

Vorderingen op openbare lichamen
Deze balanspost heeft voornamelijk betrekking op de nog te ontvangen omzetbelasting uit het btw-compensatiefonds over 2017 (€ 16,6 mln.) en de nog te ontvangen opcenten motorrijtuigenbelastingen van december (€ 5,9 mln.). Daarnaast zijn hierin ook begrepen nog te ontvangen bedragen van medeoverheden, bijvoorbeeld gemeentelijke cofinanciering of terugvordering van teveel betaalde subsidies.

Verstrekte kasgeldleningen
In 2017 is een kasgeldlening van € 0,5 mln. verstrekt aan Airport Garden City C.V. Van de twee op de beginbalans uitstaande kasgeldleningen aan Airport Garden City C.V. is er één in 2017 afgelost (€ 1,4 mln.), de andere lening (€ 0,2 mln.) is omgezet in een langlopende lening.

Rekening-courant verhouding met het Rijk
Door de invoering van het schatkistbankieren is de provincie verplicht haar overtollige liquide middelen bij het Rijk aan te houden. De daling van de rekening-courant verhouding met het Rijk van circa € 25 mln. wordt vooral veroorzaakt door investeringen in een aantal grote infrastructurele projecten en de vervroegde uitbetaling van resterende BDU-gelden voor een bedrag van circa € 14,2 mln.

Overige vorderingen
Onder deze post is een vordering opgenomen op OV Regio IJsselmond N.V. van circa € 2 mln. Dit als gevolg van de definitieve vaststelling in 2017 van verstrekte subsidiegelden over de periode december 2012 tot en met december 2015.

Voorziening wegens oninbaarheid overige vorderingen
Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening van circa € 496.000 (in 2016 € 35.000) in mindering gebracht op de overige vorderingen. Uit voorzichtigheid is de voorziening verhoogd in verband met een achterstallige rentevordering.