Jaarverslag 2017

Balans

Overlopende activa

Overlopende activa

Tabel 3.17: Specificatie overlopende activa       

Boekwaarde per
31 december 2017

Boekwaarde per 31 december 2016

Waarborgsommen

8

8

Vooruitbetaalde kosten

593

1.389

Nog te ontvangen baten

1.989

3.085

Bedragen x € 1.000

De overlopende activa hebben betrekking op reeds in 2017 vooruitbetaalde kosten voor het boekjaar 2018, en nog in 2018 te ontvangen baten die betrekking hebben op het boekjaar 2017.