Jaarverslag 2017

Balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In deze paragraaf zijn belangrijke financiële rechten en verplichtingen opgenomen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is gebonden en die niet uit de balans blijken.

Leaseverplichtingen
De provincie Flevoland heeft een aantal leaseverplichtingen waarvan de contractduur eindigt na de balansdatum. De totale waarde van deze contracten bedraagt € 0,99 mln., waarvan € 0,4 mln. een looptijd heeft van korter dan 1 jaar. De betreffende contracten worden hieronder per type toegelicht. Het langstlopende contract heeft een einddatum medio 2021.

Leaseauto’s
In totaal worden 39 auto’s geleased. Voor iedere auto is een apart leasecontract gesloten, welke vallen onder het raamcontract dat de provincie heeft met de leasemaatschappij. De totale waarde van de contracten bedraagt € 0,94 mln. waarvan € 0,35 mln. een looptijd heeft van korter dan 1 jaar.

Repro en multifunctionals
De provincie heeft leasecontracten aangaande repro-producten. De waarde van deze contracten bedraagt per balansdatum € 0,05 mln. en hebben een looptijd heeft van korter dan 1 jaar. Het contract loopt tot medio 2018.

A.    Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verhuur vleugel provinciehuis
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) huurt een vleugel van het pand waar de provincie Flevoland eigenaar van is. Hiervoor ontvangt de provincie jaarlijks een vergoeding van
€ 0,20 mln. Daarnaast ontvangt de provincie € 0,09 mln. uit het doorberekenen van services omtrent de verhuur. Het contract loopt tot medio 2022. De OFGV huurt daarnaast ook meubilair van de provincie Flevoland tegen een jaarlijkse vergoeding van € 0,03 mln. Dit contract loopt tot en met 2022. De totaalwaarde van dit contract bedraagt per balansdatum € 1,42 mln., waarvan 0,29 mln. met een looptijd korter dan een jaar.

Verhuur pand Oostvaardersdijk
Het pand aan de Oostvaardersdijk (voormalig Nieuwland Erfgoedcentrum) wordt door de provincie Flevoland deels verhuurd aan twee huurders; te weten de stichting Erfgoedpark Batavialand en Het Flevolands Archief. De huur loopt tot medio 2027 en bedraagt op jaarbasis ruim € 0,6 mln. De totale contractwaarde op balansdatum is € 5,9 mln.

Onderhoudsbestekken
De provincie heeft een aantal meerjarige onderhoudsbestekken voor de provinciale infrastructuur. Hiervan wordt op basis van schattingen het bedrag over de jaren verdeeld. Per jaar leggen we de verplichting vast. Als de verplichting niet volledig is uitgeput nemen we het restant op als aparte verplichting in het volgende jaar. Op deze manier blijft inzichtelijk hoeveel we hebben benut van de opdracht. Per balansdatum is de contractwaarde € 2,4 mln., waarbij het langstlopende contract tot medio 2019 loopt.

Openbaar vervoer
In het kader van het openbaar vervoer heeft de provincie twee langlopende verplichtingen welke niet in de balans zijn opgenomen. Ten eerste betreft het de concessie IJsselmond. De verwachte jaarlijkse verplichting bedraagt € 12,6 mln. De looptijd van dit contract is tot 8 december 2023. Tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk. Tegenover deze jaarlijkse verplichting staan de geschatte reizigersopbrengsten van € 5,4 mln. per jaar, die door de vervoerder worden geïnd. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Per saldo bedraagt de verplichting € 7,2 mln.
Daarnaast heeft de provincie een langlopend convenant met de provincie Fryslân afgesloten in het kader van de HOV-verbinding Groningen-Emmeloord, voor het traject Lemmer-Emmeloord. De afspraak is dat de provincie jaarlijks een exploitatiebijdrage verschuldigd is van € 0,28 mln. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het convenant heeft een looptijd tot 9 december 2020.

B.    Verplichtingen natuurbeheer

In 2014 is landelijk afgesproken om de doorlopende natuurverplichtingen, voor de decentralisatie van de natuurtaken, te vermelden onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De subsidieaanvragen voor natuurbeheer (vanuit de SNL) worden voor de provincie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij hebben een overzicht van de doorlopende verplichtingen ultimo 2017 verstrekt. Het totaalbedrag van deze doorlopende verplichtingen per 31 december 2017 is voor Flevoland € 7,99 mln. Deze verplichtingen kunnen worden gedekt vanuit de uitkering Natuur van de komende jaren (2018 en verder), die via het provinciefonds wordt verstrekt.

C.    Gewaarborgde geldleningen

Tabel 3.23: Gewaarborgde geldleningen

Borg voor lening aan:

Oorspronkelijk
bedrag

Waarborg provincie 1 januari 2017

Mutaties waarborg 2017

Waarborg provincie
31 december 2017

Stichting Groenfonds (1,2%)

101.204

852*

-104

748

Stichting Nieuw Land (100%)

4.400

2.082

-2.082

0

Fiber Flevo (100%)

68

68

0

68

Bedragen x €1.000

*Op basis van de rapportage van het Groenfonds is dit saldo gecorrigeerd ten opzichte van de Jaarstukken 2016 (was 953).

Er hebben in 2017 geen betalingen plaatsgevonden inzake borg- en garantiestelling.

Stichting Groenfonds
De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de stichting Groenfonds ten behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.

Nieuw Land Erfgoedcentrum
In 2017 heeft de provincie het vastgoed van het voormalig Nieuw Land Erfgoedcentrum aangekocht. De gewaarborgde geldlening is met het aankoopbedrag afgelost waardoor de borgstelling is vervallen.

Fiber Flevo
Aan Fiber Flevo is een borgstelling verleend voor een bedrag van € 68.000 met een looptijd tot en met 31 december 2017. Naar verwachting zal geen beroep worden gedaan op deze borgstelling.

D.    Overige meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. In 2017 is één afwijking geconstateerd waarbij een opdracht na meerdere uitvragen uiteindelijke ten onrechte niet Europees is aanbesteed. Deze afwijking bedraagt ca. 0,25% van ons begrotingstotaal en valt daarmee ruim binnen de controletolerantie die Provinciale Staten heeft vastgesteld.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de afwijking voor 2017.

Tabel 3.24: Afwijkingen financiële rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen

Afwijking 2017

Bedragen x €1.000

Kredietfaciliteit
De provincie Flevoland heeft een kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van € 4,5 mln.