Jaarverslag 2017

Balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Tabel 3.4: Onderdelen materiële vaste activa           

Boekwaarde per 31 december 2017

Boekwaarde per 31 december 2016

Investeringen met economisch nut

25.786

15.731

Investeringen met maatschappelijk nut

79.136

60.550

Bedragen x €1.000

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut is in onderstaande tabel uiteengezet.

Tabel 3.5: Boekwaarde investeringen met een economisch nut en met maatschappelijk nut

Boekwaarde per 1 januari 2017

Ver-meer-deringen

Ver-
min-deringen

Bij-dragen derden

Afschrij-ving 2017

Boekwaarde per 31 december 2017

1. Investeringen met economisch nut

Bedrijfsgebouwen:

 a. provinciehuis

10.461

30

0

0

656

9.835

 b. Nieuwland Erfgoedcentrum

0

5.346

2.495

2.851

 c. steunpunten

432

39

0

0

36

435

Machines, apparaten en installaties

4.735

909

0

0

1.185

4.459

Grond-,weg- en waterbouw:

 a. gronden en terreinen*

0

10.388

0

2.395

0

7.993

 b. onderhanden werk

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

103

140

0

0

30

213

Totaal investeringen met economisch nut

15.731

16.852

0

2.395

4.402

25.786

2. Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:

 a. verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)

58.249

26.927

0

8.115

1.632

75.429

 b. kunstwerken (bruggen,   sluizen, etc.)

619

964

0

4

133

1.446

 c. openbare verlichting

782

0

0

0

125

657

 d. gronden en terreinen*

900

704

   0

0

0

1.604

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

60.550

28.595

0

8.119

1.890

79.136

Bedragen x €1.000


* In de materiële vast activa zijn onder de gronden en terreinen ook de in erfpacht uitgegeven gronden (circa 28,65 hectare met een boekwaarde van 0,1 mln.) opgenomen.

Voorziening Gronden OostvaardersWold

De voorziening die in 2012 gevormd is in verband met het waarderingsrisico van de gronden OostvaardersWold (€ 1,1 mln.) is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden (onderdeel Investeringen met maatschappelijk nut, Gronden en terreinen).

Afschrijvingen
De afschrijvingen over 2017 bedragen circa € 6,3 mln. In 2017 is het Nieuw Land Erfgoedcentrum door de provincie aangekocht, dit pand is middels een extra afschrijving van € 2,5 mln. afgewaardeerd naar de marktwaarde van € 2,9 mln. Verder hebben er in 2017 geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen plaatsgevonden.

Verklaring mutatie boekwaarde materiële vaste activa
De boekwaarde van de materiële vaste activa is in 2017 gestegen met circa € 28,6 mln. In tabel 3.6 zijn de grootste investeringen weergegeven.

Tabel 3.6: Geactiveerde investeringsuitgaven 2017
          

Vermeerderingen
2017

Bijdragen derden
2017

Netto investeringen

Bedrijfsgebouwen

Nieuw Land Erfgoedcentrum

5.346

0

5.346

Totaal bedrijfsgebouwen

5.346

0

5.346

Grond-, weg- en waterbouw

Overslaghaven Flevokust

10.388

2.395

7.993

Totaal grond-, weg- en waterbouw

10.388

2.395

7.993

Infrastructuur en mobiliteit

Watersportstrand

704

0

704

Amsterdam Lelystad Airport

1.870

1.835

35

Gooiseweg aanleg tweede rijbaan  

187

3.453

-3.266

Waterlandseweg  

5.822

469

5.353

Passage Dronten

8.874

150

8.724

Lage dwarsvaart

1.086

0

1.086

Aansluiting A6

513

513

0

Hogering

968

530

438

Totaal infrastructuur en mobiliteit

20.024

6.950

13.074

Bedrijfsvoering

Automatisering

898

0

898

Totaal bedrijfsvoering

898

0

898

Overige

8.792

1.170

7.622

Bedragen x € 1.000


Als gevolg van een wijziging van het BBV worden vanaf 2017 geen bijdragen uit reserves meer in mindering gebracht op de activa.