Jaarverslag 2017

Balans

Liquide middelen

Liquide middelen

Tabel 3.14: Specificatie van de liquide middelen

Boekwaarde per
31 december 2017

Boekwaarde per 31 december 2016

Voorraad VVV bonnen

1

3

Banksaldi

1.843

3.384

Bedragen x €1.000


Met tabel 3.15 wordt inzicht gegeven in de mate van benutting van het drempelbedrag dat in het kader van het verplicht schatkistbankieren voor openbare lichamen is geïntroduceerd. Hieruit blijkt dat wij in 2017 het drempelbedrag niet hebben overschreden.

Tabel 3.15: Benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2017

1

Drempelbedrag

1.657

1 e kwartaal

2 de  kwartaal

3 de kwartaal

4 de kwartaal

2

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

1.185

1.337

954

1.114

3a = 1 > 2

Ruimte onder het drempelbedrag

472

320

703

543

3b = 2 > 1

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Bedragen x € 1.000