Jaarverslag 2017

Balans

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. De Algemene reserve is vrij te besteden en dient ter dekking van algemene risico’s. De bestemmingsreserves bestaan uit middelen die gealloceerd zijn aan specifieke bestemmingen. De kaders zijn opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2015–2019. In tabel 3.18 is de opbouw van en de ontwikkeling in het eigen vermogen opgenomen.

Tabel 3.18: Opbouw en ontwikkeling in eigen vermogen                      

Eind-saldo 2016

Resul-taat 2016

Begin-saldo 2017

Bij 2017

Af 2017

Eind-saldo 2017

A001  Algemene reserve

19.673

59

19.732

6.349

-5.015

21.066

Algemene reserve

19.673

59

19.732

6.349

-5.015

21.066

B003  Personeel

776

90

866

1.419

-1.310

975

B006  Grootschalige kunstprojecten

390

0

390

33

423

B008  Monumentenzorg

340

0

340

147

487

B009  Strategische projecten

43.649

4.766

48.415

8.396

-17.544

39.267

B011  Sportaccommodaties c.a.

395

0

395

0

-65

330

B016  Zuiderzeelijngelden

12.364

0

12.364

10.494

-6.210

16.648

B017  Technische bijstand Europa

1.261

0

1.261

0

-505

756

B022  Cofinanciering EU-projecten 07-13

2.986

0

2.986

0

-2.986

0

B024  Investeringsimpuls Flevoland-Almere

12.568

0

12.568

0

-3.934

8.634

B025  Procesgelden gebiedsontwikkeling

945

0

945

1.000

-1.320

625

B026  Infrafonds

10.667

0

10.667

0

-10.667

0

B027  p-MJP/POP

8.092

-40

8.052

430

-289

8.193

B028  GO-gelden

17

0

17

0

-17

0

B029  Bodem

4.672

0

4.672

0

-366

4.306

B030  Egalisatie gladheidsbestrijding

481

0

481

0

-151

330

B031  Cofinanciering EU-projecten 14-20

2.761

0

2.761

900

-73

3.588

B032  Nieuwe Natuur

16.257

0

16.257

0

-471

15.786

B033  Activering vervangingsinvesteringen

8.351

0

8.351

1.938

10.289

B034  Flevokust Haven

7.300

0

7.300

0

-3

7.297

B035  Almere 2.0

10.365

0

10.365

4.200

-7.273

7.292

B036  Jaarlijks onderhoud infrastructuur

512

0

512

194

706

B037  Mobiliteit

29.953

0

29.953

22.325

52.278

B038  Beheer en ontwikkeling natuur

4.392

-283

4.109

4.335

-1.684

6.760

B039  Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

5.475

0

5.475

0

-1.316

4.159

B040  Doorgeschoven activiteiten

214

1.140

1.354

987

-1.134

1.207

B042  Dekking afschrijvingslasten

0

0

0

11.801

 0

11.801

B043  Economisch Programma

3.704

0

3.704

7.731

-139

11.296

Bestemmingsreserves

188.887

5.673

194.560

76.330

-57.457

213.432

Bedragen x €1.000

De totale omvang van de reserves is in 2017 toegenomen met € 20,2 mln. (begroot € 15,3 mln.). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de reserve Mobiliteit en de reserve Dekking afschrijvingslasten. Als gevolg van een wijziging van de verslaggevingsregels van het BBV mogen bijdragen uit reserves niet meer in één keer in mindering gebracht worden op investeringen. Deze middelen blijven derhalve beschikbaar in de reserve en vallen vrij naar gelang de afschrijving van de desbetreffende investeringen. Tevens neemt de reserve Zuiderzeelijngelden toe met circa € 4,3 mln. doordat het Rijk de resterende Zuiderzeelijngelden heeft overgemaakt naar de provincie en dit pas in latere jaren tot besteding komt. Een nadere toelichting op deze mutaties is opgenomen in programmaonderdeel 8.6 Reserves. In bijlage 1 Toelichting reserves en voorzieningen zijn de individuele mutaties in de reserves weergegeven. Daar is ook een nadere toelichting opgenomen op de doelstellingen van de reserves.