Jaarverslag 2017

Balans

Vlottende passiva

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar
De belangrijkste schulden op korte termijn bestaan uit te verrichten betalingen aan crediteuren die op de balansdatum nog niet zijn voldaan. Dit zijn doorgaans facturen waarvan de betaaltermijn op balansdatum nog niet was vervallen. Deze zijn begin 2018 vrijwel geheel afgewikkeld. De post Overige heeft eind 2017 betrekking op salarisrekeningen en betreft nog te betalen bedragen over 2017. Het verloop van de vlottende passiva is in onderstaand overzicht weergegeven.  

Tabel 3.20: Verloop overige schulden            

Boekwaarde per 31 december 2017

Boekwaarde
per 31 december 2016

Crediteuren

8.848

9.533

Overige

1.264

2.442

Bedragen x €1.000

Overige
Het verschil ten opzichte van 2016 wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er in 2016 een schuld van circa € 1,2 mln. was opgenomen voor nog af te dragen omzetbelasting (btw). In 2017 is er per balansdatum sprake van een vordering omzetbelasting die opgenomen is onder de vlottende activa.

Overlopende passiva
Het gaat bij overlopende passiva voornamelijk om nog door de provincie te betalen subsidies en goederen en diensten die zijn toegekend of geleverd in 2017, waarvan de eindafrekening en betaling in 2018 zal plaatsvinden. Het verloop van de overlopende passiva is in tabel 3.21 weergegeven.

Tabel 3.21: Verloop overlopende passiva                    

Boekwaarde per 31 december 2017

Boekwaarde
per 31 december 2016

Transitorische verplichtingen

11.013

11.323

Vooruit ontvangen doeluitkeringen

10.883

36.396

Overige vooruit ontvangen bedragen

2.231

972

Bedragen x €1.000

Vooruit ontvangen doeluitkeringen
De vooruit ontvangen doeluitkeringen hebben betrekking op rijksbijdragen of bijdragen van derden die voor een specifiek doel zijn ontvangen. Deze dienen of nog te worden besteed aan het specifieke doel dan wel te worden terugbetaald.

Tabel 3.22: Verloop vooruit ontvangen doeluitkeringen per programma      

Programma

Doeluitkering

1
januari 2017

Toevoeg-ing

Onttrek-king

31 december 2017

Economie

Samenwerking leven lang leren

32

0

0

32

Cultuur c.a.

Cultuur convenant archeologie

59

0

0

59

Mobiliteit

BDU-Algemeen

23.261

8.341

31.602

0

Gebiedsontwikkeling

Floriade werkt!

1.860

0

275

1.585

Subtotaal programma’s

0

8.341

31.877

1.676

EHS compensatie

4.516

0

0

4.516

Investeringsagenda

Beter benutten Flevokust Haven

1.464

930

2.394

0

Aansluiting A6

5.204

0

513

4.691

Bedragen x €1.000


BDU

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet BDU (Brede Doel Uitkering) verkeer en vervoer afgeschaft en ontvangt de provincie een bijdrage voor verkeer en vervoer via het provinciefonds. De niet bestede BDU middelen die vóór 1 januari 2016 ontvangen waren dienden nog besteed te worden conform de Wet BDU verkeer en vervoer. In 2017 zijn de laatste BDU-middelen besteed. De nieuwe middelen worden vanaf 2016 niet meer onder de doeluitkeringen op de balans verantwoord maar voor zover niet besteed toegevoegd aan de reserve Mobiliteit.

Floriade werkt!
Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere is een subsidie van totaal € 2 mln. ontvangen voor activiteiten in het kader van het programma Floriade Werkt!. Het resterende saldo is opgenomen onder de vooruit ontvangen doeluitkeringen.

Compensatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De middelen hebben betrekking op van derden ontvangen bijdragen die ingezet dienen te worden voor de realisatie van natuurcompensatieverplichtingen. Deze compensaties worden gerealiseerd binnen het programma Nieuwe Natuur.

Beter Benutten Flevokust Haven
Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in het kader van Beter Benutten een bijdrage voor het project Flevokust Haven ontvangen. De gehele bijdrage (circa € 2,4 mln.) is in 2017 ingezet voor de gerealiseerde investeringen.

Halve aansluiting A6
In 2016 is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de eerste bijdrage (€ 5,5 mln.) ontvangen voor het realiseren van de halve aansluiting op de A6. Van dit bedrag is tot en met 2017 totaal € 0,8 mln. uitgegeven, het restantbedrag zal in de komende jaren worden uitgegeven.