Jaarverslag 2017

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Binnen deze wet wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. De wet geeft specifiek aan wie bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt. Voor provincie Flevoland zijn dit de secretaris en de griffier. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De salarissen van andere functionarissen van de provincie moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de provincie Flevoland van toepassing zijnde regelgeving in 2017:

  • Wet normering topinkomens;
  • Uitvoeringsbesluit WNT;
  • Uitvoeringsregeling WNT;
  • Controleprotocol WNT 2017;
  • Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT.


Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de provincie Flevoland is € 181.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Uit tabel 2.11 blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan topfunctionarissen.

Tabel 2.11: Leidinggevende topfunctionarissen

T. van der Wal

A. Kost

Functiegegevens

Provinciesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

141.945

96.455

Beloningen betaalbaar op termijn

17.907

15.128

Subtotaal bezoldiging

159.852

111.582

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2017

159.852

111.582

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2016

139.932

96.255

Beloningen betaalbaar op termijn

15.625

12.660

Totaal bezoldiging 2016 (nieuw)

155.557

108.915

Totaal bezoldiging 2016 (oud)

165.592

108.114

De hierboven weergegeven bezoldiging 2016 (nieuw) wijkt af van hetgeen is gepresenteerd in de Jaarrekening 2016. Op basis van een door de wetgever verduidelijkte interpretatie van de wet is in overleg met de accountant de berekeningsmethode gewijzigd. De grootste wijziging betreft het aangekocht verlof (buiten het IKB), dat niet langer tot de bezoldiging gerekend dient te worden. Dit heeft geen effect op een onverschuldigde betaling in enig boekjaar omdat de bezoldiging binnen het toegestane maximum blijft.

Toezichthoudende topfunctionarissen
De provincie kent geen toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in de WNT. Deze categorie is derhalve niet van toepassing.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er hebben in 2017 geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen plaatsgevonden.

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

In 2017 zijn er 2 ontslaguitkeringen aan niet-topfunctionarissen gedaan. Deze hebben niet geleid tot overschrijding van de toepasselijke norm. Er zijn daarnaast geen niet-topfunctionarissen waarvan de bezoldigingsgegevens op grond van de WNT gepubliceerd zouden moeten worden.