Jaarverslag 2017

Balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De balans biedt inzicht in de vermogenspositie van de provincie. In de volgende paragrafen is de toelichting op de balans opgenomen.

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in de Financiële verordening provincie Flevoland.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De algemene grondslag voor de waardering van activa, alsmede voor de resultaatbepaling, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Wijzigingen BBV
Het BBV is bij wijzigingsbesluit van 5 maart 2016 gewijzigd. De hieruit voortvloeiende wijzigingen waren reeds verwerkt in de Programmabegroting 2017 en hebben nu ook hun weerslag gekregen in deze jaarrekening. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het niet meer toerekenen van interne rente;
  • het (bruto) activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bijdragen uit reserves worden niet meer direct in mindering gebracht op het actief);
  • het opnemen van een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten op de door het BBV voorgeschreven taakvelden (zie bijlage 2);
  • het opnemen van een overzicht van de kosten van overhead (zie par. 2.2 van onderdeel IV Jaarrekening).

Verbonden partijen
Organisaties die volgens de definitie van het BBV kwalificeren als verbonden partij zijn opgenomen en toegelicht in paragraaf 6 Verbonden partijen. Overeenkomstig de voorschriften van het BBV worden deze verbonden partijen niet geconsolideerd in de jaarrekening van de provincie.  

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met bijkomende kosten en verminderd met bijdragen van derden en cumulatieve afschrijvingen. De activa worden lineair afgeschreven. Met ingang van 2017 vinden er geen annuïtaire afschrijvingen meer plaats.
Na afstoting van materiële vaste activa worden boekwinsten of verliezen ten gunste of ten laste van de exploitatie verantwoord. Investeringen < € 50.000 worden niet geactiveerd.

Tabel 3.2: Materiële vaste activa met economisch nut

Afschrijvingstermijn
in jaren

Gronden en terreinen

n.v.t.

Gebouwen (inclusief kleine aanpassingen in de resterende looptijd)

30

Grote motorvaartuigen

30

Technische installaties bedrijfsgebouwen, overige motorvaartuigen

15

Kantoormeubilair, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen

10

Kantoorapparatuur, telefooninstallatie, automatiseringsapparatuur en –programmatuur, telecombekabeling, motorvoertuigen

5

Servers

3

Binnen de provincie Flevoland zijn geen investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze categorie is dan ook niet opgenomen in de balans.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut betreffen voornamelijk infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals aanleg en reconstructie van wegen, vaarwegen, bruggen, viaducten, groen en kunstwerken. Deze worden vermeerderd met bijkomende kosten en onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd. Als gevolg van het gewijzigde BBV worden bijdragen uit bestemmingsreserves niet meer op het actief in mindering gebracht. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd. Deze activa worden eveneens lineair afgeschreven.

Tabel 3.3: Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Afschrijvingstermijn
in jaren

Verhardingen en kunstwerken

40

Overige investeringen in de openbare ruimte

20

De resterende gronden die in het verleden zijn aangekocht voor het voormalig OostvaardersWold zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met eventuele bijdragen van derden en verminderd met een voorziening voor waardevermindering. Omdat onzekerheid bestond over de terugverdienmogelijkheid van de huidige boekwaarde bij toekomstige inzet of verkoop van de gronden is bij de jaarrekening 2012 een voorziening getroffen, welke per 31-12-2017 nog € 1,1 mln. bedraagt. Deze grondposities worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur. Per perceel wordt de boekwaarde getoetst aan de opbrengstwaarde, om vast te stellen of er sprake is van (verdere) waardevermindering. Indien de opbrengstwaarde lager is dan de marktwaarde wordt een waardevermindering geboekt. Ultimo 2017 is beoordeeld of er sprake is van dergelijke waardeverminderingen. Hiervan blijkt geen sprake.

Materiële vaste activa welke in erfpacht zijn uitgegeven
In de materiële vaste activa is een beperkt aantal gronden opgenomen welke in erfpacht zijn uitgegeven. Dit betreft voornamelijk grond langs provinciale wegen die in erfpacht zijn uitgegeven aan pompstationhouders en ondergrond van de gesloten stortplaats Friese Pad. Dit betreft in totaal circa 28,65 hectare grond met een totale boekwaarde van circa € 0,01 mln. De totale erfpachtopbrengst van deze grond bedraagt jaarlijks circa € 0,05 mln.

Financiële vaste activa
Binnen de financiële vaste activa zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

  • Participaties in het aandelenkapitaal van vennootschappen: deze zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Tot dusver is een afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingprijs. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
  • Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte langlopende leningen: deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
  • Bijdragen aan activa van derden: deze worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de gestelde voorwaarde moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen per individuele vordering (statische methode).

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa zijn verantwoord tegen de nominale waarde.

Vaste passiva (reserves en voorzieningen)
De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Uitzondering hierop is de pensioenvoorziening voor (oud) gedeputeerden (APPA); deze is berekend op basis van recente actuariële grondslagen zoals toegelicht in bijlage 1 Toelichting reserves en voorzieningen. Aan de voorzieningen wordt geen rente toegevoegd.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de provincie gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling om het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.