Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Ondernemersklimaat gericht op groeiambitie

Ga terug

Ondernemersklimaat gericht op groeiambitie

Doel (2015-2019)
Een ondernemersklimaat (ecosysteem) waar bedrijven met toekomst in Flevoland hun groeiambitie kunnen waarmaken.

Doelrealisatie
We hebben nieuwe samenwerkingen in het ecosysteem voor ondernemerschap vorm gegeven met Win4All. Met nieuwe en bekende partners hebben we een start gemaakt met concrete initiatieven die bijdragen aan het oplossen van de in Win4All gezamenlijk geformuleerde en vastgestelde uitdagingen voor Flevoland.

Activiteiten

  • We zijn gestart met de uitvoering van het door Provinciale Staten vastgestelde Economische Programma (UP 3.1.2).
  • We zijn gestart met het aanpassen van het takenpakket en de governance van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL), zodat zij optimaal uitvoering kan geven aan het Economisch Programma (UP 3.1.3).
  • We hebben samen met de provincies Fryslân en Overijssel en deelnemende gemeenten gewerkt aan de planvorming met betrekking tot de verbreding en de verdieping van het sluizencomplex Kornwerderzand. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de kosten van planvoorbereiding en de kosten van de aanvraag van een Europese TEN-T subsidie (UP 3.2.4).


Risico’s

  • Resultaten van het Economisch Programma zijn pas later zichtbaar en meetbaar doordat afstemming en uitwerking tijd kosten. De uitvoering wordt in nauwe samenspraak met partners binnen en buiten de regio bepaald. Dit risico is van toepassing op de twee hierna volgende doelen.
  • Met een open en constructieve houding zijn we in dialoog met onze partners. Transparantie over wat wij als provincie wel en niet kunnen doen, heeft ervoor gezorgd dat we in 2017 niet overvraagd zijn. We hebben waar mogelijk de kracht van partners optimaal gepositioneerd en benut.
  • Het verbreden en verdiepen van het sluizencomplex Kornwerderzand is een complex proces met veel partners, waarbij het risico bestaat dat uit de onderzoeken blijkt dat het financieel niet haalbaar is om het sluizencomplex Kornwerderzand te verbreden en te verdiepen. In december 2017 is gebleken dat de aanvraag voor een TEN-T subsidie niet is gehonoreerd. In 2018 zal worden bezien of de financiering desondanks sluitend kan worden gemaakt. Een hernieuwde aanvraag van een TEN-T subsidie is één van de opties hiertoe.