Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Op maat geschoold personeel beschikbaar voor bedrijven

Ga terug

Op maat geschoold personeel beschikbaar voor bedrijven

Doel (2015-2019)
Op maat geschoold personeel beschikbaar voor bedrijven.

Doelrealisatie
We hebben de provinciale instrumenten in de programmalijn Human Capital Agenda van het Economisch Programma verder uitgewerkt en zijn actief in een concreet Win4All project dat tot doel heeft talentvolle medewerkers te behouden en aan te trekken voor de regio.

Activiteiten

  • We hebben de behoefte van bedrijven op het gebied van menselijk kapitaal in kaart gebracht (door vraagarticulatie en vraagbundeling) en hebben samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen gestimuleerd en gefaciliteerd om die vraagstukken aan te pakken.
  • We hebben de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland ontwikkeld. Binnen deze regeling is het mogelijk een voucher in te zetten voor een bedrijfsscholingsscan in het kader van Leven Lang Leren. Hiermee kunnen ondernemers inzetten op het ‘arbeidsvitaal’ houden van hun personeel. De regeling is vastgesteld en gereed voor uitvoering.
  • We hebben in het kader van Human Capital een directe koppeling van het bedrijfsleven aan het onderwijs gestimuleerd en gefaciliteerd. We hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de publiek private samenwerking (PPS) Topcentrum E-commerce, een regio-overstijgende samenwerking met de regio Zwolle. Ook aan het Techpack Flevoland is vanuit deze regeling bijgedragen.
  • Met partners in Win4All zijn we gestart om gezamenlijk invulling te geven aan de ontwikkeling van een talentenpool om kennis binnen de regio te laten circuleren en ondernemers toegang te geven tot een netwerk van talent.


Risico

We kunnen door de buitenwereld overvraagd worden. Dit risico heeft zich niet voorgedaan.