Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Karakterbepalende landschapselementen zijn gehandhaafd

Ga terug

Karakterbepalende landschapselementen zijn gehandhaafd

Doelen (2015-2019)

Karakterbepalende landschapselementen zijn gehandhaafd.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de handhaving van karakterbepalende landschapselementen.

Activiteiten

  • We hebben de op te stellen visie op landschap meegenomen in de aanpak van de opgave Het Verhaal van Flevoland. De Landschapsvisie wordt geheel geïntegreerd in deze opgave (UP 2.6.1).
  • We hebben het bestaande landschapsbeleid uitgevoerd, zodat landschapsbepalende elementen behouden blijven (UP 2.6.2).

Risico

De (politieke) discussie over extra middelen voor het beheer van natuur en landschapselementen is op gang gekomen. Dit heeft geleid tot de aangenomen Statenmotie ‘Financiering beheer natuur & landschap buiten Natuurnetwerk Nederland’. De motie is uitgevoerd en verwerkt in de Perspectiefnota 2017-2021 en in de Programmabegroting 2018.