Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Digitale ontsluiting landelijk gebied en kleine kernen

Ga terug

Digitale ontsluiting landelijk gebied en kleine kernen

Doel (2015-2019)
De digitale ontsluiting buitengebied en de kleine kernen is gerealiseerd.

Doelrealisatie
Met de onderstaande activiteiten hebben wij invulling gegeven aan onze faciliterende rol bij de digitale ontsluiting.

Activiteiten

  • We hebben onderzocht op welke manier de digitale bereikbaarheid van het landelijk gebied kan worden gerealiseerd en hoe daarbij financiële middelen kunnen worden ingezet (UP 2.3.1 en UP 2.3.2):
  • We hebben een enquête gehouden onder de inwoners van het buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland waarin we hen gevraagd hebben naar het gebruik en de (on)tevredenheid ten aanzien van het huidige netwerk en de betalingsbereidheid ten aanzien van aanvullende voorzieningen.
  • We hebben een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners en ondernemers uit het buitengebied waarin een verdieping op de enquête plaatsvond, ervaringen, wensen en verwachtingen werden gedeeld.
  • We hebben onderzoek gedaan naar de toekomstvastheid van de aanwezige voorzieningen in het buitengebied. Aan de uitkomsten hiervan wordt in 2018 een vervolg gegeven.


Risico
Het risico dat er geen actieve deelname van belanghebbenden is waardoor de realisatie van snel internet voor het landelijke gebied niet mogelijk is, heeft zich niet voorgedaan door te investeren in een goede samenwerking met alle belanghebbenden.