Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

De natuurwaarden zijn behouden en de beleefbaarheid is toegenomen

Ga terug

De natuurwaarden zijn behouden en de beleefbaarheid van natuurgebieden is toegenomen

Doel (2015-2019)
De natuurwaarden zijn behouden, de beleefbaarheid van natuurgebieden is toegenomen en de economische activiteiten in natuurgebieden ondersteunen een succesvol beheer zonder de natuurwaarden te bedreigen.

Doelrealisatie

De doelrealisatie van het natuurbeleid vindt uiteindelijk plaats in het veld en wordt vooral gedaan door een breed scala aan gebiedspartners.

Activiteiten

 • We hebben ingezet op een goede samenwerking en het stimuleren en faciliteren van gebiedspartners om de goede dingen te doen. Hiervoor zijn onderstaande activiteiten, in het kader van de Nota Flevoland Verrassend Groen (UP 2.4.1 en 2.4.2), uitgevoerd:   
 • We hebben voor het N2000 gebied Oostvaardersplassen een stuurgroep, een deskundigengroep en een klankbordgroep ingesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen. Dit heeft onder andere geleid tot afspraken met Rijkwaterstaat over de aflaat van water op het Markermeer, waarmee een dure maatregel als een bezinkmoeras is voorkomen (UP 2.4.3).
 • We hebben een externe adviescommissie voor het dierenwelzijn van de Oostvaardersplassen ingesteld. Deze is gestart met gesprekken met belanghebbenden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door Provinciale Staten vastgestelde bouwstenen.
 • We hebben, samen met provincie Overijssel, het N2000 beheerplan Wieden-Weerribben vastgesteld. Samen met Rijkswaterstaat en 5 andere provincies hebben we ook het N2000 beheerplan IJsselmeergebied afgerond (UP 2.4.3).
 • We hebben, in samenwerking met de terreinbeheerders, een pilot uitgevoerd met een in IPO-verband ontwikkeld monitoringssysteem om meer zicht te krijgen op de kwaliteitsontwikkeling, ook ten opzichte van landelijke trends. Het beheer van de natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is goed op orde (UP 2.4.3).
 • We hebben, samen met het Flevolands agrarisch collectief, een extra cluster voor agrarisch natuurbeheer ontwikkeld. Ook hebben we afspraken gemaakt met het waterschap over maatregelen die bijdragen aan de natuur-en waterkwaliteit in de landbouwsloten.
 • De middelen die Provinciale Staten bij de Perspectiefnota 2017-2021 beschikbaar hebben gesteld voor beheer buiten het NNN en voor het verhogen van de recreatiebijdrage aan terreinbeheerders hebben we verwerkt in de subsidiesystematiek zodat ze ook voor de uitvoering in het veld beschikbaar komen (UP 2.4.5).  
 • Op ons verzoek hebben de groene organisaties IVN, Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMF), Het Flevo-landschap en Landschapsbeheer Flevoland gezamenlijk afspraken gemaakt over hoe ze hun krachten beter kunnen bundelen en elkaar kunnen aanvullen zonder de eigen identiteit te verliezen (UP 2.4.4).  
 • We hebben, samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een green deal gesloten met partijen die zich inzetten voor de aanleg van Voedselbossen. Vanuit het Programma Nieuwe Natuur zal bij Almere een groot voedselbos worden aangelegd.
 • De problematiek van het essentaksterven is in Flevoland goed zichtbaar. We hebben, samen met alle betrokken partijen, een analyse gemaakt van de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.  
 • Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Hiermee is het takenpakket van de provincie uitgebreid. We hebben hiervoor het addendum bij het faunabeheerplan, dat is opgesteld door de faunabeheereenheid voor een goede uitvoering van jacht- en wildbeheer vastgesteld. We hebben ook de nieuwe taken met betrekking tot soortbescherming in het stedelijk gebied en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgepakt.