Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

De doelstelling voor het beleid van opschalen en saneren van windenergie is bereikt

Ga terug

De doelstelling voor het beleid van opschalen en saneren van windenergie is bereikt

Doel (2015-2019)

De doelstelling voor het beleid van opschalen en saneren van windenergie is bereikt en de uitvoering ligt op schema om het doel voor 2020 te behalen, namelijk energieneutraal exclusief vervoer.

Doelrealisatie
Met het vaststellen van het inpassingsplan voor windpark Zeewolde, het ondertekenen van de intentieovereenkomsten voor windplan Blauw en windplan Groen is uitvoering gegeven aan het Regioplan Windenergie dat in 2016 is vastgesteld.

Activiteiten

  • We hebben geparticipeerd in het opstellen van rijksinpassingsplannen voor de realisatie van de windparken uit het Regioplan (UP 5.1.2). Het betrof het windpark Zeewolde (projectgebied Zuid) en windplan Blauw (projectgebied Noord). Daarbij zijn de voorwaarden uit het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland leidend geweest. Voor windplan Groen (projectgebied Oost) en de ontwikkeling van een windpark in projectgebied West zijn de eerste verkennende stappen gezet. Voor windplan Groen is met de ondertekening van een intentieovereenkomst een start gemaakt met de rijkscoördinatieprocedure. Voor projectgebied West zijn verkenningen uitgevoerd over de mogelijke invulling van het gebied.


Risico

De hoogtebeperkingen van de luchthaven, de gevraagde grondvergoedingen door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de uitvoering van de saneringsopgave betreffen de voornaamste risico’s in de windprojecten.
De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat zijn intensief met elkaar in overleg om duidelijkheid te verschaffen over de hoogtebeperking die vanuit de geplande luchthaven gaan gelden. Voor het verschil in grondvergoedingen tussen lokale deelnemers en het RVB is er voor windpark Zeewolde een saneringsfonds ingesteld. Om te stimuleren dat initiatiefnemers de saneringsopgave volledig realiseren heeft Provinciale Staten voor het windpark Zeewolde uitgesproken dat zij het onteigeningsinstrument als uiterste redmiddel gaan inzetten.