Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

Behoud van goede uitgangspositie omgevingskwaliteit

Ga terug

Behoud van goede uitgangspositie omgevingskwaliteit (inclusief geluid en stikstof-depositie)

Doel (2015-2019)

Behoud van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid zodat het prettig wonen en werken blijft in Flevoland. Hierbij wordt ingezet op die kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie, die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat en waarbij wordt voldaan aan de wetten en regels.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de bescherming van de milieukwaliteiten in Flevoland, met ruimte voor het versterken van de economie.

Activiteiten

  • We hebben opdracht gegeven voor de uitvoering van onze wettelijke verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de regionale uitvoeringsdiensten: de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG):
  • er is besloten om de kostprijssystematiek in te voeren per 1-1-2018; 
  • we zijn gestart met een eigen evaluatie van de OFGV;
  • uit een evaluatie die is uitgevoerd door de OFGV komt naar voren dat de opdrachtgevers over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit die de OFGV levert.
  • We hebben uitvoering gegeven aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021 en bijgedragen aan het ontwikkelen, beheren en onderhouden van het rekeninstrument AERIUS (UP 5.7.1). Er zijn circa 35 vergunningen verleend en meldingen gedaan in het kader van de PAS en er is een geactualiseerde versie van het rekeninstrument AERIUS van kracht geworden.
  • We hebben de geluidsbelastingskaarten voor alle provinciale wegen in Flevoland vastgesteld ter voorbereiding van het Actieplan Geluid (2018-2023).