Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

De ondergrond is duurzaam beschermd en benut

Ga terug

De ondergrond is duurzaam beschermd en benut

Doel (2015-2019)

De ondergrond is duurzaam beschermd en benut.

Doelrealisatie

De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het duurzaam beschermen en benutten van de ondergrond.

Activiteiten

  • We hebben het beleid van de nota Duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond gecontinueerd (UP 5.5.1).
  • We hebben het programma Duurzaam gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2016-2020 uitgevoerd door met onze maatschappelijke partners diverse initiatieven te ontwikkelen en financieel te steunen, gericht op verduurzaming van het agrarisch bodemgebruik en de bescherming van aardkundige waarden (UP 5.5.3).
  • We hebben kennisontwikkeling over geothermie gestimuleerd en bijgedragen aan een goede informatievoorziening over warmte-koudeopslag (WKO). We hebben de voorgenomen subsidieregeling voor de aanleg van WKO installaties niet doorgezet, omdat hier geen maatschappelijke vraag naar was (UP 5.5.4).
  • We hebben activiteiten gefinancierd gericht op de sanering van verontreinigde bodemlocaties (UP 5.5.3).

Risico
In 2017 zijn geen boringen in de diepe ondergrond uitgevoerd. Het risico dat boringen met een achtergestelde lening van de provincie niet rendabel blijken, heeft zich dan ook niet voorgedaan.